Salg og Levering.

FöljandeFörsäljnings-och leveransvillkorgällerförllavera vara somsäljsavetex北欧到Kunder medsäteiusverige。


Färger.
Alla AngivnaFärgerIPRISLISTANÄRendastVägledande。

FärgvariederKanFörekommaMellanVaruprover,Broschyrer Och Den Leverade Produpten。

提供OchOrderbekräftelse.
优惠特Avseende LagervarorÄRBindandeFörEtex北欧Inom Inemon i提供的angivna tidsperioden。

OM EN ENTOMETT ACCEPTERAS AV EN KUND INOM DEN ANGIVNA TIDSPERIODENSÄNDEREXNordic ENOrderbekräfterseInnållandeEnberäknadTidpunktFörLeveransen。

优惠
Avseende ejLagerhållnavarnalÄrlindandeföretex北欧endicförränenorderbekräftelsehar skickats到kunden。Anciven Leveranstid AvserBeräknadTidFörLeverans。Förseneningar.
kanförekommap.g.a.OmlastningPÅ订购了以下5吨。

规格的人i Kataloger,Broschyrer,Prislistor M.,Samt Muntliga Uppggifter Om Vikt Och Deperika EgenskaperIÖVRIGT,ÄRendastBindeeFöretex诺德·欧Dessa uttryckligen har uttryckligen harivits i提供/Orderbekräftelsen。

Teknisk Och ArkitektoniskRådgivningochberäkningAvMaterialåtgångÄruteslutandeen ServiceförvilkeneTex北欧InteKanÅtaSignågotAnsvar。

Etex Nordic Knan Inte Heller Ta AnsvarFörrådgivningangåendeGomethval,KonstruktionsförhållandenEllerLiknande Eftersom Etex Nordic UttryckligenTillråderKundatAnlitaSjälvständigrådgivingomdetta。

Varuprover Beskriver Materseets GenomsnittligaKaraktär。vi reaterverar osttryckligenförfermuellafärgskillnader梅兰瓦卢普罗och slutligt leverade vareor。

标准者
Etex Nordics PriserFramgårAV Den Vid Var TidGällandePrislistan,Som KanBliFöremålFörändringarUtanFöndringarBesked。Alla PriserÄRexkl。Mervärdeskatt。Kunderna FakturerasdelsFörPriserna,Inklieve De i En提供/Orderbekräftelse通用俱乐部Priserna,OchDelsFördeLastPallarSomAnvändsISSamband Med Leveransen AV Varis。KöparenSvararFörFemenuellaKostnaderPåGrundAvändringarAv Offentliga Avgifter,T.ex.妈妈,SomInförsefter eTex北斗orderbekräftelse。

PALL / CHAFULAGE.
debiteras somengångspall145.00 kr(helpall)。Vid Delad Pall Tillkommer 250.00 KR I Ammallageavift。fördelad palltillägges10%av Priset。

杠杆
SE Zonindelning ochföriantfälletGällandeFraktpriser。Gällandeleveransvillkorförutsätterframkomligvägförbilochsläpoch损失Med Gaffeltruck。GällandeFraktprisFrånVårt啤酒我丹麦。Alla FraktpriserÄRTetTopriser。därberäknasalltidförmin。För5吨。

Tonberäkning恩格特Bruttovikt材料och Pall。Vikten I PrislistanärRiktvärde - LastviktenärGällande。FraktprisernaÄR墨水通用墨西哥州斯蒂加·阿维特,OchKanändrasMedkort varsel。FöraktertotightgetlandLämnasPrisPåapagäran。

Den iOrderbekräftelsenannivnaleveranstidenärendastVägledande,SåvidaIngetAnnat UttryckligenFramgåravordbekräftelsen。

IHändelseAV不可抗力 - JFR。köplagens§23-och liknandeförhållandensom liggerutanföretex北欧kontroll har etex nordicrättatttepaleveransen utanattkköparenkanframställanågon形式av krav motetex Nordic Med and exx北欧地区。

Om Inget Annat Anges Sler LeveransenFörEtex北欧räkning。kunden faktureras alltidförpransporteni samband med mindre leveranser。OMDetTräffatsAvtalOm LeveransPåPlatsHosSlutkunden,Eller Annan AvKöparenInviven平台,LevererasVarornaSånäraBruksställetOMLastbilen - 恩格特ChaufförensBedömning - KanKörautan风险Föratsjunka och fastna。Leverans Sker Alltid FriittPåbil。

KostnaderFörEvenuellVäntetidihambandmedavlastningpåplatshosköparen,eller Annat AvKöparen气动leveransställe,debiterasköparenochköparenstårocksåföparenstårocksåförakostnader somuppståromdenne inte kan ta enocor varornapådetavaladeleveransstället。

损失宁斯德Beräknastil max。2 timmar。

KöparenSkaomedelbart efter Mottagandetutföraen Visuell Mottagarkontroll Av de Leverade Varorna OchUndersökaMetFinnsSynliga Synliga Skador。

贝尔宁
BetalningsvillkorenÄR30DagarNetto,SåvidaIngetAnnat Avtalats I提供/OrderbeKräftelsen。

KöpesummanFörfaller直到Betalning vid Angiven Tidpunkt,ävenomförhållandenPåköparensSidaInnebäratleverans inte kan ske irätttid。

OmBetalningsfristenÖverskridsdebiterasräntapåvårttillgodohavande indl。妈妈们vid det aktuellatillfälletmed /mbånad1,5%。RäntanKrediterassfrånden dag betalningrätteligenskall ha erlagts med 1,5%avdetueståendeRäntebärandeAldot,Inkl。TidigareKrediteradeRäntor。

avbeställningellerÄdringav订单
StandardVaror:Köparenhar Interättttatannullera ellerändraen提供somköparenharaccepterat。OM eTex Nordic Undendagsvis Accepterar Att en订购AvbeställsellerÄndrasSköparenaltidersätttaetexnordicsförlusteri samband med enavbeställningeller merkostnaderpågrund av enändring。Omleverans Eller KompeterTande Leverans SkerEngigtGällandeFörsäljnings-Och Leveransvillkor。

订购(“MTO”)(Tillverkade)Eller Specialvaror:KöparenHar InteRätttttatannullera ellerÄndrapsopperter avseende(“mto”)/ specialvarorsomköparenharaccepterat。

Returvaror.
StandardVaror:StandardVaror TAS obast i ReturtomSåAvtalatsPåFörhandMedEtexNordic OchFöljesedelOch Faktura Ska Skickas to Etex Nordic。Varorna ska varaoanvända,oskadade och我原始的pallage。

订购(“MTO”),Tillverkade Varir Eller Eller SpecialVaror Inte I Inte I Retur。GodkändaReturvarorKrediteras Med Ett AvdragPå20%PåSinköpspriset,exkl。妈妈。ReturnerBart Emblatage Krediteras Vid Retur Med Porto Betalt Och I Oskadat Skick Inom 3Månadereftervårleverans med detfakturerade beloppet,med avdragföreturkostnaderna。

kundenstårföreturfrakten。

GarantiFörSlutkunden/ Byggherren
Etex Nordic Erbjuder 15Årsgarantiförkorrugerade斯皮尔山纤维素och 10Årsgarantiförcedraloch fasadprodukter av fibercement。vihänvisar直到de secondata garantivillkor som finnsförde aktuella produkter som Anges nedan och som我detalj beskrivernärgarantingällerförsförslutkunden/ byggherren。Om GarantinGälleromhphävsde befintligaförsäljnings-och leveransvillkoren eftersom garantinharföreträde。

再克隆
Om Garantin Inte Omfattar en Vara,T.ex.Försor命令(“mto”)ellertillbehörsvaror,Gällerde befintligaförsäljnings-ochleveransvillkoreniställetföretföretförsvensk滞后,我denmånförsäljnings-och leveransvillkoren Inteföljersvensk滞后。

Fel Och Murister
KöparenSkaomedelbart埃菲特Mottagandet,Och Innan MatericetAnvänds,Visuellt Inspektera de LevereradeVarornaFöratsäkersällaTATEÄRFRAFRÅNFECHECHECHER奥克斯

RekamationerPåGrund Av Fel Och Murist,T.EX.FelaktigaMängder,SamtFärg-ochmåttavvikelser,Sompptäcktseller borde haupptäcktsvidennsådanundanundanundanstökningmåsteske snarastmöjligtoch senast 8 dagar efter leveransen av VaranPåplatshosköparenförstatkunnagodkännas。

Eventuella Dolda Fel,T.EX.måttvarizationersompptäcksi samband medläggning/ montering av varan skaanmälassnarastmöjligtoch senast 3månaderefter leveransen。

Kunden SkaSäkersällaTattenreprenören/ Byggherren Stoppar Arbetet omedelbart efter Att eTT Dolt / Ursprungligt Fel HarUpptäckts。OMKöparenLineReklamerarVaran Inom Tidsfristen Ovan EllerFortsätterattAnvända(lägga/ Montera)Varan Trots de Dolda Felen Bortfallerrättenattpåtalafel och rster。

Rekamationer Ska Ske Genom Att Skickadennödvändigadookumentenen通过Etex Nordicsverige.se。

ReklamationerHandläggsinomomskäligtid。

Om En VaraInnehållerEttursprungligt Fel Har Etex NordicRättTatFrittVäljaMellanAttÅtgärdaFelt,Leverera en Ny Varer Eller Erbjuda enSkäligSänkningAvKöpesumman。

KöparenFrånsägerSiguttryckligenrättentillandraÅtgärderi samband med ett fel,bl.a。Rättenatthemphävaköpet。

Etex NordicsOrsättningsansvarÄrallaomständigheterochovsettanvarsförhållandenabegränsatoch den redika leverans somInnehöllevefekta godset,och omfattar Inte SkadorPåPersoner,Lösöre,Tillbehör,Fast Egendom Eller DelarDärav,Samt IndirektaFörlusterochFörlusterochFörlusterDriftavbrott,T.ex.我形成AVFörloradarbetsinkomst。

ersättningsansvar.
SåvidaInteEtex北欧uttryckligen har garanterat leverans vid enbestämdtidpunkt iOrderbekräftelsenÅtarsig eTex北欧·槟榔店北欧·埃尔斯·埃斯特·斯特·斯坦斯朝外人。

Etex NordicsOrsättningsansvarÄRandaomständigheteroch oavsettanvarsförhållandenabegränsattillvaransvärdeoch omfattarinteföljdkostnader,skadorpåpersoner,lösöre,tillbehör,fast egendom eller delardärav,samt indirektaförlusterochförlusterochförlusteri samband med fiftavbrott,t.ex.我形成AVFörloradarbetsinkomst。

Alla Tvister SkaAvgörasIngigtSvensk Lag。Alla Tvister SkaAvgörasAV Svensk Domstol Engtträttegångsballensregler Om Detta。

produktansvar.
Etex NordicÄR恩格特ProvukTansvarslagen AnsvarigaFörlAkadorVålladeAv Leverade Produkter,InmånLagenÅläggerÅläggereTex北欧ansvarförsådana斯卡罗·奥克·etex北欧斯坦瓦尔贝斯德纳斯托尔·德安·贝格兰·斯内特Ä​​R·贝格拉德··德尔··贝格拉德··德尔··贝格拉德··德尔··贝尔···德尔··德尔··德尔·贝尔··德尔··德尔··德尔··德尔··德尔··德尔··德尔··斯坦德

Etex Nordic AnsvararendastFörSkadorSomVållasAvLeverade Produkter,InmånSkadanVållasAvsiktligenellerPåGrundAv GrovOaktsamhetFrånEtex北欧斯迪达。

Etex Nordic Har Tecknat enProdukTansvarsförsäkringMedEttHögstaErsättningsbeloppppoLopppppppå10miljoner krförpers-och sakskador。

Etex Nordics AnsvarFörsakskadorkan InteÖverstigavaransvärde。

Miljö.
Etex Nordic Arbetar Med Innovativa OchMiljöriktigaProdukter。allavårafabriker arbetarmiljömässigtriktigt。alla har elettmiljöledningsystemeller arbetar med att bli认证。vårtmiljöarbeteGällerSamtligavåraProdukter Inom Alla ProduktskedenSåsomTillverkning-Montering-Brukarskede-Riving。Vi Har ValtTransportörredan idagAnvänderLägst欧洲摩托车I.allavåraprodukterärce-märkta。

ABM-07.
IÖvrigtGäller»AllmännaBestämelserFörleveranser av bygg-material«。

För att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats behöver du en ny version av din nuvarande webbläsare. Du kan ladda ner den här genom att klicka på ikonen i din webbläsare:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">