Politika Privatnosti.

uvod.

ovoobaveštenjeo politchizaštiteprivatnosti ima za cilj da vas obavesti oličnimpodacima koji su Vezani za Vas,Koje eTex Building Performance S.a.,Registrovan Na Adresi str。Vulturilor 98,Etaïa5-6,斯科特3,塞克托3,乌克苏斯·菲德内尼注册商Pod Brojem J40 / 6083/1999 I注册商kod Portkih Organa / U Finansijskom Registru Pod Brojem Ro11935340,(U Svojstvu Lica Koje IMA Kontrolu Nad Podacima,u daljem tekstu“MI.“),prikuplja putem互联网sajtawww.preyspecies.com.(u daljem tekstu)苏克斯),我的网址是zašto prikupljamo我obrađujemo你的网址是ličnih podataka, po kom pravennom osnovu,我的网址是ličnim podatima koje nam我的日期是ličnim podatima koje o Vama saznamo na osnovu Vaše posete našem Sajtu。Korišćenje našeg互联网sajta sa Vaše strane podrazumeva da ste upoznati sa ovim Obaveštenjem o Politici zaštite privatnosti。

Pravni Osnov.

vašeličnepodatkeobražujemopo osnovuvašgizričitog普里斯坦卡。vi imate pravo da svoj pristanakpovučeteubilokom momportu,s timšto到narušavazakonitost Obrade podataka koja sedešavalapre navedenogpovlačenjasaglasnosti。

李Prikupljanječnih podataka

Mi prikupljamoličnepodatke koji se na Vas Odnose(U Daljem Tekstu“LičniPodaci.) na dva načina:

 1. 请登记您的信息,并在此之前登记您的姓名određenim stranicama našeg谢谢。Informacije obleležene znakom " * " moraju se navesti, kako bismo mi mogli ispuniti svrhu obrade podataka, kako i naedno u daljem tekstu。李Takvič倪podaci巨济prikupimo direktno od脉管uključuju Vaše输入法我prezime,基准面rođenja伊犁godine starosti, nacionalnost, privatnu伊犁poslovnu adresu, privatnu伊犁poslovnu imejl adresu, privatni伊犁poslovni broj mobilnog伊犁nekog drugog telefona, aktivnosti, titulu, poruku、IP adresu伊犁neke druge李čne podatke伊犁kontaktne informacije巨济南六世日期。Možemo Vas, takođe, zamoliti da date Vaše komentare ili neke informacije koje se onose na oaj internet sajt, Naše proizvode ili usluge, ili na Našu kompaniju。Ostale specifične vrste informacija mogu biti zatražene vezano za sadržaj, nagradne igre, Ostale promotivne ponude ili reklamne aktivnosti, uključujući prenošenje teksta, video ili audio sadržaja
 2. PutemKolačića。

ZaVišefiginalaCijaoKolačićima,Pogledajte Tekst Koji Sledi。

科瑞šćenje李čnih podataka

Vašiličnipodacićeseisključivokoristiti u onoj meri u kojoj je to potrebno da namomogući:

 1. 达奥·奥戈多莫纳·瓦斯克斯塔扎赫达·斯卡托·杰奥萨诺,卡达·苏普拉姆莫·艾尔尼·瓦图斯特伊犁·沃尔··杰伊奥尼尼奥·普丽······弗哈伊··普里奇·普齐塔卡;
 2. Da UpravljateVašimKorišćenjemofog sajta,Uključujućiuodreženimslučajevimaivašeučešćenakmičenjima,Nagradnim Igrama,Drudim Letughivnim Ponudama Ili DruginMMarketInškimaktivnostima
 3. da Vamšaljemo阿宝š涂伊犁druge公司ške informacije o ponudi naših brendova, saradnika i /伊犁partnera sa小岛vršimo zajedničke promocije伊犁程序咱巨济ste莫žda zainteresovani putem elektronske童博šte / redovnešte / tekstualnih poruka (pod uslovom da ste达利nama našim saradnicima i /伊犁partnerima是伊洗利šitu prethodnu saglasnost dačine, kada我到potrebno prema važećem zakonu)。

祢smemo哒kombinujemoličnepodatke koje南六日期SA drugimličnimpodacima koje SMO SA istom namenom dobiliö瓦马IZ drugih izvora,uključujući我slučajeve卡达STE南大理svoje podatke NA drugim mestima伊犁putem drugih sredstava komunikacije(KAO STOスplatformedruštvenihmedija)。Ovi Izvori Su:Facebook,Twitter,YouTube,LinkedIn,Instagram,Snapchat。

Mi Ne Smemo Da KoristimoVašeLičnePodatkeZa Namene Koji NisuPredviđeneU OvomObaveštenjuo PolitchiZaštitePrivatnosti,Osim Na OsnovuVaïećeZakonske Dozvole。U SvakomSlučaju,PreKorišćenjaLičnihPodataka U Druge Svrhe,Obavestićemovas o takvoj promeni uombaveštenjuopolitchizaštiteprivatnosti。uslučajuaktivnostiza je je potborsi saglasnost,vašeličnepodatkenežemobraživatiutakve nove svrhe bez prethodnog pribavljanjavašesaglasnosti。

Posebna KategorijaLičnihPodataka

Nećemoprikupljati nitiobraživatineku posebnu kategorijuličnihpodataka koji se Odnose na Vas。Posebne kategorijeličnihpodatakauključujupodatke曲otkrivaju rasno伊犁etničkoporeklo,političkamišljenja,verska伊犁filozofska uverenja伊犁druga verovanjasličneprirode,članstvoūsindikatima,genetske podatke,biometrijske podatkeüsvrhu jedinstvenog identifikovanja privatnog安洁莉卡,zdravstveno stanje,seksualniživot伊犁seksualnu orijentaciju。

Direktni营销

Mi Ne KoristimoVašeLičnePodatkeU SVRHE DirektnogMarketingaBezVašeIzričitePrethodneSaglasnosti,Osim USlučajevimakada到DozvoljavaVařežiZakon。

赤穗u bilo卡尔玛momentu odluč尽管哒než精英哒灵长类nikakve komercijalne伊犁promotivne informacije od nas,莫ž高频besplatno我鹿角的第二叉potrebe da保诚ž尽管bilo kakvo objašnjenje, da se odjavite工业区svih aktivnosti direktnog marketinga我哒se izjasnite protiv svake buduće obrade vaših李čnih podataka u takve svrhe takoš,ć高频南poslati imejl na adresupersonal.data.promat.see@etexgroup.com我navesti“选择退出”('Odjava'')U predmetuVašegimejla。有毛绒toga,možeteiskoristiti kao opciju i postupak za odjavu koji postoji u svakoj promotivnoj poruci koju primite od nas。

Imajte na umu da odjavljivanje od primanja promotitinih poruka od nas neće sprečiti da primate informacije koje se odnose na bilo koji ugovor koji ste pethodno sklopili sa nama。

Automatsko donošenje odluka

NežemoKoristi Automatske ProceseDonošenjaOdluka,UključujuğiProfilisanje,Osim USlučajevimakada到DozvoljavaVařežizakon。u tomslučajućemovas obavesti onačinuna koji se sprovodidonošenjeodliuka,高电平,značajuipredviđenimposledicama po vas takve Obrade Podataka。

DavanjeLičnihPodataka IPrenošenjeLičnihPodatakaTrežimLicima

花瓶ličnepodatke NE dajemo比洛柑trećemlicu我NE objavljujemo javnoličnepodatke,OSIM阿古苏takvi - 转型podataka zasnovani呐vašojizričitojsaglasnosti,伊犁neophodni ZAsprovođenjenekog ugovora曲济sklopljenizmeđu输精管我的NAS,伊犁卡达JE takav prenosličnihpodataka odobrenili obavezan po zakonu ili po nalogudržavnihorensaili pravosudnih orensa。

VašeLičnePodatkeprenosimo nasledećeprimao:Kompanije eTex Grupe(MatičnaKompanijaEtekBuilding Performance S.a.,Rumunija),Podružnice,Partsveri,Hosting Provajder,Snabdevač。

Imajte na umu达科安达上帝se Vaš我李č倪podaci prenose na lica koja ih obra为đuju伊犁ć一部lica koja se nalaze izvan evropskog ekonomskog područja u zemljama咱巨济Evropska komisija ne smatra da garantuju adekvatan nivo咱štite李čnih podataka, mićemo obezbediti primenu odgovarajućih mera u skladu sa relevantnim zakonima određ烯博士ž大街我evropskim zakonima, koji se odnose na咱štitu podataka。Možete请多多指教odgovarajućih zaštitnih请告诉我一件事što ćete我可以给你写信personal.data.promat.see@etexgroup.com

Upotreba可乐č我ć

KolačićiSuMaliTekstualni Fajlovi Koji Se Postavljaju navašračunarili neki drugiurežajojtsstrane sajtova kojeposježujete。oni suuširokojupootrebikako bi sajtovi funkcionisali ili bili efikasniji,高电平,kao i dapruřefinjocijevlasnicima sajtova。

Opšte informacije o kolačićima koji se koriste

OVAJ互联网索里斯蒂·柯拉基·达博伊斯·萨克奇·佩德奇·佩齐奇·普罗维耶·塞尔扎里拉·佩里斯·塞尔扎尔·普罗伊斯·萨科·萨克拉·普通歌舞队德鲁斯特·普通·奥克西亚·德鲁斯特(Sajta Putem)Goofije SaPodrřanim苏格里马zadruštvenoumreȱavanje卡达PRVI将PosetiteNašsajt放置,Uvodna Stranicaćevikazatifigherakaiozaštitiprivatnosti iOdgovarajućeTekstoveU Vezi SaglasnostizaKorišćenjeKolačićaPutem“Banera ZaKolačiće”。Ukoliko Nastavite da Aktivno Koristite Ovaj Sajt i Ne Uspritivite Se AktivnoKorišćenjuKolačića,Time Dajete SVOJ Pristanak daKolačićeikolačićeikeTaiSekladištenauvaŠemperraživaču,Tako da Se Informacije Ne Moraju Ponavljati Na Svakoj Stranici Sajta。ako uvašempretraživačunedostaje pristanak(Na Primer,Ako Ste Izbrisali SvojeKolačiće),“Baner ZaKolačiće”Sa Informacijama OZaštitiPrivatnostićeSePONOVOPOJAVITISLEDEćIPTAILSESPOSETITE OVAJ SAJT。MožeSedesiti i da Instaliramo i Koristimo Odre BayeneTehničkiPotrebneKolačiće,Koji Ne ZahtevajuVašuPrethodnuSaglasnost。TakoïeMožemoKoristiTikratkoročneKolačićezaJednuPosetuSajtu,Koji Se AutomatskiBrišuNaKrajuVašeSesijeiZa KojeTakoğeNijePotbnovašodnoodobrenje。Ostalikolačići(KAO STOスkolačićiZApoboljšanjenavigacionog iskustva putemčuvanjainformacijaöodređenimpodacima - 到VAMomogućava哒izbegnete ponovnounošenjetakvih podataka PRI svakoj poseti - IprilagođavanjesadržajasajtaVašimpreferencijama)摹古本身instalirati我koristiti NA osnovuVašegpristanka。sve withcomedne nexformakakije okolačićimakoje koristi ovaj internet sajt nalaze se u tabeli u nastavku teksta。

Inicijator.

Naziv可乐č我ć

Kategorijauskladišteneformenakije.

纳米娜

Domen

提示Kolačića.

Vremečuvanja

Odnosi se napraženjekorisnika

Komunikacija SA 1/3 Licima

PolitikaZaštiteprivatnostitrežeglica

平台

.aspxauth_etex.

Preferencije Posetioca Sajta

Identifikuje Korisnika i Dozvoljava Potvrdu Na Serveru

www.preyspecies.com.

Preferencije

Tokom Posete Sajtu.

NE.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

平台

APISID

Profilisanje podataka

Ovi kolačići se koriste da bi se isporučivale reklame koje odgovaraju Vama i Vašim interesovanjima。我把这封信寄给你ograniče你可以把它寄给我,我可以把它寄给你。

www.preyspecies.com.

营销

Neprestano

https://policies.google.com/privacy.

平台

ASP。NET_SessionId

TehničkefiginalaCije.

Zadržava你的内心世界你的内心世界你的内心世界你的内心世界你的内心世界。

www.preyspecies.com.

新奥丹

Tokom Posete Sajtu.

NE.

NE.

NP.

平台

cookielawbanneraccepted

Navigacija sajta

Čuva pristanak korisnika na upotrebu kolačića。

www.preyspecies.com.

新奥丹

40 godina

NE.

NE.

NP.

平台

eternitbe#lang.

Navigacija sajta

Registrujevašodabirjezikazabudućupretragu。

www.preyspecies.com.

Preferencije

Tokom Posete Sajtu.

NE.

NE.

NP.

平台

eternitbe#persistedlang

Navigacija sajta

Registrujevašodabirjezikazabudućupretragu。

www.preyspecies.com.

Preferencije

40 godina

NE.

NE.

NP.

平台

scwfmanticsrf.

TehničkefiginalaCije.

Sprečavaunakrsne休闲料理sa pastih sajtova s​​a namerom da se falsifikuje Zahtev,Gde neki zlonameran sajtmožedautičena Interakcijuizmećupretraživačaičjeivaivačaieverapoivačaidelikapoverenja oc voveenja u tajpretraživač。

www.preyspecies.com.

新奥丹

Tokom Posete Sajtu.

NE.

NE.

NP.

服务器

CookieConsent

Preferencije Posetioca Sajta

ČuvaPristanakKorisnika Na UpotrebuKolačićazatrenutnidomen。

www.preyspecies.com.

新奥丹

1个哥内国

NE.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

服务器

cookieconeentbulkticket.

Preferencije Posetioca Sajta

omogućavapristanak Korisnika Na UpotrebuKolačićanaviše互联网索赫瓦省。

www.preyspecies.com.

Preferencije

1个哥内国

NE.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

谷歌标记经理

shoppingbasket.hash.

TehničkefiginalaCije.

Enkripcija informacija o potrošačkoj korpi。

www.preyspecies.com.

新奥丹

30达娜

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标记经理

shoppingbasket.itemcount.

TehničkefiginalaCije.

Zadržava你的内心世界你的内心世界你的内心世界你的内心世界你的内心世界。

www.preyspecies.com.

新奥丹

30达娜

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标记经理

shoppingbasket.timestamp.

TehničkefiginalaCije.

Zadržava你的内心世界你的内心世界你的内心世界你的内心世界你的内心世界。

www.preyspecies.com.

新奥丹

30达娜

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标记经理

Bigipserver#

TehničkefiginalaCije.

Koristi se da Raspodelisaobražajna sajtu na nekoliko servera u cilju OptimizaCije vremena potbnog za dobijanje odgovora na zahteve。

www.preyspecies.com.

新奥丹

Tokom Posete Sajtu.

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标记经理

__cfduid

TehničkefiginalaCije.

Koristi GaMreëaCloudflare,Za Identifikovanje Poverljivog InternetSaobraïaja。

www.preyspecies.com.

新奥丹

1个哥内国

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标记经理

_GA.

Statistički podaci

Registruje Jedinstvensi ID Koji Se Koristi Za ProvljenjeStatističkkihPodataka O Tome Kako Korisnik Koristi Sajt。

www.preyspecies.com.

Statistika

2个戈纳

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标记经理

_GAT.

Statistički podaci

Koristi ga谷歌Analytics da kontroliše broj zahteva

www.preyspecies.com.

Statistika

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标记经理

_GID.

Statistički podaci

Registruje Jedinstvensi ID Koji Se Koristi Za ProvljenjeStatističkkihPodataka O Tome Kako Korisnik Koristi Sajt。

www.preyspecies.com.

Statistika

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标记经理

收集

Podaci za营销

Omogućava prikupljanje podataka za“展示和搜索再营销”

www.preyspecies.com.

营销

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标记经理

fr

Podaci za营销

Koristi Ga Facebook daIsporučiSerijureklamnih ProizvodaKaoŠtoje ponuda u realnom vremenu od stranetrežihlica koja se reklamiraju。

www.preyspecies.com.

营销

3个中间人

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标记经理

TR.

Podaci za营销

Koristi Ga Facebook.

www.preyspecies.com.

营销

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标记经理

广告/ GA-Audiences

Podaci za营销

Koristi Ga Google Adwords da PonovoProvučePosetioCeSajta Za Koje PostojiVerovatnoćadaćeda postanu kupci zasnovano naponsšanjutih posetilaca na raznim互联网索尔多维玛。

www.preyspecies.com.

营销

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标记经理

搜集

Statistički podaci

Koristi Se DaSeŠaljupodaci na Google Analytics OUReńjukoji Koji Koji Posetilac I NjegovomPonašanju。Prati Takvog Posetioca Na RaznimUreëajima我营销Kanalima。

www.preyspecies.com.

营销

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标记经理

_mkto_trk

Podaci za营销

ovajkolačićzapraženjeomogućavaavaavaavaavaavaavaavaraetu dapovežeponsšanjeposetilaca sa primaocem neke imejl Marketing Kampanje,U Cilju Merenja Efikasnosti Takve Kampanje。

www.preyspecies.com.

营销

2个戈纳

https://policies.google.com/privacy.

谷歌地图

n

Praćenje podataka o ID uređaja

请登记你的护照号码uređaja你的护照号码vraća。我想把你的头发剪掉。

www.preyspecies.com.

营销

6 meseci

https://policies.google.com/privacy.

YouTube

全球定位系统(GPS)

Praćenje podataka o lokaciji uređaja

登记你的护照号码是什么? uređaje da omogući praćenje你的护照号码是什么?

www.preyspecies.com.

营销

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

YouTube

pref

Praženjepodataka o Korisniku

Registruje Jedinstveni ID Koji Koristi Google ZaVoïenjeattistike o Tome Kako Posetilac Koristi Youtube录像机Na Raznim Sajtovima。

www.preyspecies.com.

营销

8个中间人

https://policies.google.com/privacy.

YouTube

Visitor_info1_live.

Praženjepodataka o Korisniku

Pokušava da napravi procenu o količini protoka podataka nekog korisnika na stranicama sa integrisanim YouTube视频材料。

www.preyspecies.com.

营销

179年德纳

https://policies.google.com/privacy.

YouTube

YSC.

Praženjepodataka o Korisniku

Registruje Jedinsti ZaVoëenjeattistike o Tome Koje Youtube Video Matterijale Je Poglyao Navedeni Korisnik。

www.preyspecies.com.

营销

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

请访问specifičnim kolačićima

谷歌分析: Ovaj internet sajt koristi谷歌Analytics, što je alatka za analizu internet podataka kompanije谷歌Inc.(谷歌)。谷歌Analytics koristi kolačiće kako bi nam pomogla da analiziramo kako korisnici koriste naš互联网

Pošto登记网址,谷歌će登记网址državama članicama evropskog ekonomskog područjaSamo u izuzetnim slučajevima, puna IP address se šalje na谷歌服务器skraćuje od strane tih服务器让你难过。谷歌će koristitiove informacje u svrhu procene Vaše上的互联网sajta, prikupljanja izveštaja o aktivnostima sajta sa i pružanja drgih usluga u vezi sa aktivnošću互联网状况korišćenja互联网状况。谷歌neće povezati vašu IP地址谷歌。请告诉我你的姓名korišćenja我zaštiti我的姓名请告诉我naći我的地址http://www.google.com/analytics/terms/gb.html.。我对你说,我对你说,我对你说,我对你说,我对你说,我对你说。

KakoSprečitipostavljanjeKolačića

Možete sprečiti postavljanje kolačića prilagođavanjem vašeg pretraživača。Zapravo, većina互联网pretraživača omogućava određeni nivo kontrole nad većinom kolačića pomoću podešavanja pretraživača。你的名字是više我的名字是sprečiti postavljanje kolačića, posetite http://vvv.allaboutcookies.org。

Međutim,utomslučaju,određenefunkcije sajtamoğdanežefunkcionisati ispravno i neke funkcije sajta vammoždavišenećebiti dostupne。

Kako Izbrisati / DeaktiviratiKolačiće

da biste izbrisali / deaktivirali svekolačićepostavljenenavašemračunaru,većinainternetivačavam dozvoljava da potpunoonemogućiteupotrebukolačićailidaizbrišetekolačićekreiraneod straneodreženihdomena / sajtova。Da Biste Saznali Kako到DaUčinite,Pogledajte Stranicu ZaPomoëzaKorisnikeVašegPretraživača:

 1. 铬:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 2. Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
 3. Firefox:http://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preeferences.
 4. Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 5. Safari在ios:https://support.apple.com/en-us/ht201265
 6. 歌剧:http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

MożetePosebnoSprečitiGoGoogle da Prikuplja I Koristi Podatke(Kolačićeiip adrese)za bilo koji互联网sajt koji posetitetakoštoćeteposetitii Instalirati dodatak zapretraživačkojije dostupan nahttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

možete[takođe] posebno odbitikorišćenje谷歌分析na Ovom sajtu klikom nasledeći链接。Timećenaračunarubitipostavljenkolačićzaodjavu,Štosprečavabuduřeprikupljanjevašihpodataka prilikom posete Ovom互联网Sajtu:禁用Google Analytics.

Upotreba opcije'is nadruštvenimmrežama

Koristimo Opciju Koja VAMomogućavadelite InformaCije SA Internet Sajta NA Facebook,Twitter,Youtube,Linkedin,Instagram,SnapchatPomoćuOpcije“Share”。

Iz razloga zaštite privatnosti podataka, odlučili smo da ne koristimo direktne opcije uključivanja na(“插件”)društvene mreže na našem internet sajtu。我的托加袍,我的备用袍tehničko rešenje koje Vam omogućava da odlučite da li da prenesete podatke operaterima društvenih mreža我的kada。Stoga, kada posetite naš internet satt, poaci se nikada ne prenose automatski na neku društvenu mrežu。Tek kada sami aktivno kliknete na odgovarajuću opciju, Vaš internet pretraživač će se povezati sa serverima odabrane društvene mreže, tj。你的名字是什么?你的名字是什么? društvene mreže ukazujete na Vašu saglasnost Vašem pretraživaču我们的名字是什么?我的名字是什么? korišćenju operateru navedene društvene mreže,我的名字是什么?

我的nemamo nikakav uticaj na prirodu ili obim podataka koje društvene mreže na taj način mogu prikupiti。我们提供的信息是tiču svrhe i obima sakupljanja podataka, dalje obrade i korišćenja podataka od strane društvenih mreža i u vezi sa Vašim pravima o zaštiti podataka相关的podešavanjima konfiguracje, pogledajte odgovarajuće savete o privatnosti podataka na određenim društvenim mrežama。

Linkovi Prema互联网SajtovimaTrežihlica

UOdreženimOblastima Na Ovom互联网Sajtu,MožeteNaićinaindove prema internet sajtovimatrežihlica,Koja Nisu Predmet oomogobaveštenjaozaštitiprivatnosti。Ovi Linkovi Su VAM Dati Kao Dodatne Pogodnost;Međutim,Molimo Vas Da Imate Nuu Da Mi NeKontrolišemotakvatrežalica niti nihove互联网互联网Sajtove i da takva trava jica ofaju privatnosti Koja se Odnose noconficeAcije Koje Su Prikupljene od Vas Kada Posetite互联网Stranice OpisanihTrežihlica。Mi vampreporučujemoda pemojivopročiteobaveštenjaozaštitiprivatnosti na svim互联网stranicama前NegoŠto日期svojeličnepodatke。

dužinačuvanjapodataka

vašeličnepodatkečuvamosamo onoliko koliko je neophodno radi ispunjenja svrhe navedene u prethodnom tekstu ili Koliko ZakonNalaïe。

bezbednost我佩帕里奇

sproveli smotehničkei组织猫咪yu skladu san standardnom praksom unašojbordiposlovanja kako bismo obebezbediliodgovarajuğinivo bezbednostiobraženihličnihpodataka。iPak,Bezbednost Zahteva Trud SvihUključenihAktera。zato vaspodstičemoda doprinesete ovim naporima takoštoćetei sami preduzetiodgovarajućemerebezbednosti,uključujućikorišćenjedobrih lozinki ineotkrivanje svojihkorisničkihimena i lozinki(ako ih mate)。

互联网的发展

我的名字是:upućena deci mlađoj od 16 godina。我希望你能告诉我你想要什么。请告诉我你的名字Vaše请告诉我Lične你的名字,我要你的名字personal.data.promat.see@etexgroup.com

vašaPrava.

你的愿望是možete ostvariti svoje pravo da zatražite pristup ili ispravku ili, ukoliko to želite, brisanje svih ličnih podataka koji se odnose na。Takođe, možete se usprotiviti obradi ili zahtevati ograničenje obrade i korist od prava prenosa podataka (u zavisnosti od slučaja), u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka, slanjem potpisanog zahteva sa kopijom vaše lične karte, pasoša ili nekog drugog dokaza o identitetu napersonal.data.promat.see@etexgroup.comili u pisanoj formi na etex building performance d.o.o.,vojvode putnika 79,21208 sremska kamenica。

我希望你能来,我希望你能来povučete我希望你能来,我希望你能来utičete我希望你能来povlačenja。

花王predmet podataka,imate普拉沃哒podnesetežalbunadzornom organu(tačnijeûdržavičlaniciEvropske乌尼耶岛ükojoj JE花瓶梅斯托prebivališta,梅斯托zaposlenja伊犁梅斯托GDE本身povreda prava dogodila)阿古smatrate哒obradaVašihličnihpodataka predstavlja povreduvažećihzakona曲本身odnose呐zaštitupodataka。

虱子zaduženozazaštitupodataka

虱子zaduženo za zaštitu podataka u kompaniji Etex možete kontaktirati nacomplianeofficer@etexgroup.com.我们的小辫子是一种披萨小辫子tiču obrade Vaših ličhin你的小辫子是一种披萨小辫子tiču primene Vaših prava po osnovu važećih državnih我的小辫子是一种披萨小辫子zaštitu你的小辫子。

那是我的图坦卡蒙

ovoobaveštenjeozaštitiprivatnosti stupa na snagu 25.5.2018。ZadržavamoPravoda,Prema Sopstvenim Potrebama I Odluci,OvoObaveštenjeozaštitiprivatnosti ozmenimo,Modifikujemo,Kao I Da Dodamo Ili Izbacimo Neke Delove。Trebalo Bi Da Povremeno Posetite Ovu Stranicu I DaPročitteGajnovijuVerziju ovogobaveštenttenjaozaštitiprivatnosti,jervašnastavakkorišćenjaovog sajta nakon postavljanja izmena ovih uslovaznačida ste sa navedenim izmenama oboznati。

Hvala Na Poseti Ovom Sajtu。

Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">