个人政治的Promatova politika privatnosti zaštite ličnih podataka

Uvod

蛋Obaveštenje o Politici咱štite privatnosti ima咱cilj da脉管obavesti o李čnim podacima koji苏vezani咱脉管,巨济Etex建筑性能s.a. registrovan na adresi Str Vulturilor。98年,埃塔ž5 - 6,030857年kod上面3 Bukurešt我uveden u Privredni registar pod brojem J40/6083/1999我registrovan kod poreskih器官/ u finansijskom registru pod brojem RO11935340, (u svojstvu lica巨济ima kontrolu nad podacima, u daljem tekstu”MI.”),prikuplja putem互联网撒了www.preyspecies.com.(u daljem tekstu)Sajt),我的网址是zašto prikupljamo我obrađujemo你的网址是ličnih podataka, po kom pravennom osnovu,我的网址是ličnim podatima koje nam我的日期是ličnim podatima koje o Vama saznamo na osnovu Vaše posete našem Sajtu。Korišćenje našeg互联网sajta sa Vaše strane podrazumeva da ste upoznati sa ovim Obaveštenjem o Politici zaštite privatnosti。

Pravni osnov

Vaše lične podatke obrađujemo po osnovu Vašeg izričitog pristanka。Vi imate pravo da svoj pristanak povučete u bilo kom momentu, s tim što to ne narušava zakonitost obrade podataka koja se dešavala pre navedenog povlačenja saglasnosti。

prikupljanjeličnihpodataka

我的prikupljamo lične podatke koji se na Vas nose(你daljem tekstu ")LičniPodaci.) na dva načina:

 1. 请登记您的信息,并在此之前登记您的姓名određenim stranicama našeg谢谢。Informacije obleležene znakom " * " moraju se navesti, kako bismo mi mogli ispuniti svrhu obrade podataka, kako i naedno u daljem tekstu。李Takvič倪podaci巨济prikupimo direktno od脉管uključuju Vaše输入法我prezime,基准面rođenja伊犁godine starosti, nacionalnost, privatnu伊犁poslovnu adresu, privatnu伊犁poslovnu imejl adresu, privatni伊犁poslovni broj mobilnog伊犁nekog drugog telefona, aktivnosti, titulu, poruku、IP adresu伊犁neke druge李čne podatke伊犁kontaktne informacije巨济南六世日期。Možemo Vas, takođe, zamoliti da date Vaše komentare ili neke informacije koje se onose na oaj internet sajt, Naše proizvode ili usluge, ili na Našu kompaniju。Ostale specifične vrste informacija mogu biti zatražene vezano za sadržaj, nagradne igre, Ostale promotivne ponude ili reklamne aktivnosti, uključujući prenošenje teksta, video ili audio sadržaja
 2. PutemKolačića。

ZaVišefiginalaCijaoKolačićima,Pogledajte Tekst Koji Sledi。

KorišćenjeLičnihPodataka

Vaši lični poaci će se isključivo koristiti u onoj meri u kojoj je to potrebno da nam omogući:

 1. 你的朋友Vaš我的儿子,王što我的儿子,kada sakujamo Vaše lične我的儿子我的儿子前korišćenja vaših ličnih;
 2. Da UpravljateVašimKorišćenjemofog sajta,Uključujućiuodreženimslučajevimaivašeučešćenakmičenjima,Nagradnim Igrama,Drudim Letughivnim Ponudama Ili DruginMMarketInškimaktivnostima
 3. 哒VAMšaljemopoštu伊犁drugemarketinške资讯öponudinašihbrendova,saradnika I /伊犁partnera SA小岛vršimozajedničkepromocije伊犁PROGRAME ZA koje STEmoždazainteresovani putem elektronske邮政/ redovne邮政/ tekstualnih poruka(荚uslovom哒STE大理NAMA,NASIM saradnicima我/ ili partsimaizrišituprethodnu saglasnost da到Čine,kada je到Potrebno premavařemzakonu)。

祢smemo哒kombinujemoličnepodatke koje南六日期SA drugimličnimpodacima koje SMO SA istom namenom dobiliö瓦马IZ drugih izvora,uključujući我slučajeve卡达STE南大理svoje podatke NA drugim mestima伊犁putem drugih sredstava komunikacije(KAO STOスplatformedruštvenihmedija)。Ovi Izvori Su:Facebook,Twitter,YouTube,LinkedIn,Instagram,Snapchat。

我的名字是这样的vaše lične你的名字是这样的predviđene你的名字是这样的Obaveštenju政治的zaštite私有的,osim那osnovu važeće zakonske dozvole。你可以访问slučaju, pre korišćenja ličnih你可以访问的网站́你可以访问的网站Obaveštenju你可以访问的网站zaštite你可以访问的网站。你slučaju aktivnosti za koje je potrebna saglasnost, Vaše Lične podatke nećemo obrađivati你要把新发明的东西拿出来,并把它放回pribavljanja vaše saglasnost。

Posebna KategorijaLičnihPodataka

Nećemo prikupljati niti obrađivati neku posebnu kategoriju ličnih podataka koji se odnose na。Posebne kategorije ličnih podataka uključuju podatke koji otkrivju rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja ili druga verovanja slične prirode, članstvo你的sindikatima, genetske podatke, biometrijsdatke你的svrhu jedinstvenog identifikovanja privatnog lica, zdravstveno stanje, seksuali život seksualnu orijentaciju。

Direktni营销

我的朋友Vaše lične您的地址是什么?您的地址是什么?您的地址是什么?

赤穗u bilo卡尔玛momentu odluč尽管哒než精英哒灵长类nikakve komercijalne伊犁promotivne informacije od nas,莫ž高频besplatno我鹿角的第二叉potrebe da保诚ž尽管bilo kakvo objašnjenje, da se odjavite工业区svih aktivnosti direktnog marketinga我哒se izjasnite protiv svake buduće obrade vaših李čnih podataka u takve svrhe takošć高频南poslati imejl na adresupersonal.data.promat.see@etexgroup.com我navesti“选择退出”('Odjava'')U predmetuVašegimejla。有毛绒toga,možeteiskoristiti kao opciju i postupak za odjavu koji postoji u svakoj promotivnoj poruci koju primite od nas。

Imajte na umu da Odjavljivanje od primanja loadivnih poruka od nasnežesprečitida primate ancije koje se Odnose na bilo koji ugovor koji ste pethodno sklopili sa nama。

Automatsko donošenje odluka

Nećemo koristiti automatske process donošenja odluka, uključujući profilisanje, osim u slučajevima kada to dozvoljava važeći zakon。你的网址是slučaju ćemo你的护照是načinu那张护照donošenje odliuka, kao我的护照是značaju我的护照是predviđenim你的护照是你的护照。

DavanjeLičnihPodataka IPrenošenjeLičnihPodatakaTrežimLicima

弗吉尼亚州še李čne podatke ne dajemo bilo卡尔玛trećem licu我ne objavljujemo javno李čpodatke, osim赤穗苏takvi transferi podataka zasnovani na Vaš橙汁是伊洗利čitoj saglasnosti,伊犁neophodni咱sprovođenje nekog ugovora koji我sklopljen između脉管我nas,伊犁kada我takav prenos李čnih podataka odobren伊犁obavezan童博zakonu伊犁nalogu博士žavnih器官伊犁pravosudnih器官。

Vaše lične podatke prenosimo na sledeće primaoce: kompanije Etex Grupe (matična kompanija Etek Building Performance S.A., Rumunija), podružnice, partner, hosting provajder, snabdevač。

Imajte na umu达科安达上帝se Vaš我李č倪podaci prenose na lica koja ih obra为đuju伊犁treć一lica koja se nalaze izvan evropskog ekonomskog područja u zemljama咱巨济Evropska komisija ne smatra da garantuju adekvatan nivo咱štite李čnih podataka, mi ćemo obezbediti primenu odgovarajućih mera u skladu sa relevantnim zakonima određ烯博士ž大街我evropskim zakonima, koji se odnose na咱štitu podataka。Možete请给我回信́我的邮箱zaštitnih请给我回信što ć我的邮箱地址personal.data.promat.see@etexgroup.com

Upotreba可乐č我ć

Kolačić我希望你能给我发一封电子邮件Vaš računar我希望你能给我发一封电子邮件uređaj我希望你发一封电子邮件́我希望你发一封电子邮件。我的名字是širokoj upotrebi kako bi sajtovi funkcionisali ili bili efikasniji, kaao i da pruže信息。

OpštefiginaCijeoKolačićimaKojiSeKoriste

OVAJ互联网索里斯蒂·柯拉基·达博伊斯·萨克奇·佩德奇·佩齐奇·普罗维耶·塞尔扎里拉·佩里斯·塞尔扎尔·普罗伊斯·萨科·萨克拉·普通歌舞队德鲁斯特·普通·奥克西亚·德鲁斯特(Sajta Putem)Goofije SaPodrřanim苏格里马zadruštvenoumreȱavanje卡达PRVI将PosetiteNašsajt放置,Uvodna Stranicaćevikazatifigherakaiozaštitiprivatnosti iOdgovarajućeTekstoveU Vezi SaglasnostizaKorišćenjeKolačićaPutem“Banera ZaKolačiće”。Ukoliko Nastavite da Aktivno Koristite Ovaj Sajt i Ne Uspritivite Se AktivnoKorišćenjuKolačića,Time Dajete SVOJ Pristanak daKolačićeikolačićeikeTaiSekladištenauvaŠemperraživaču,Tako da Se Informacije Ne Moraju Ponavljati Na Svakoj Stranici Sajta。ako uvašempretraživačunedostaje pristanak(Na Primer,Ako Ste Izbrisali SvojeKolačiće),“Baner ZaKolačiće”Sa Informacijama OZaštitiPrivatnostićeSePONOVOPOJAVITISLEDEćIPTAILSESPOSETITE OVAJ SAJT。MožeSedesiti i da Instaliramo i Koristimo Odre BayeneTehničkiPotrebneKolačiće,Koji Ne ZahtevajuVašuPrethodnuSaglasnost。TakoïeMožemoKoristiTikratkoročneKolačićezaJednuPosetuSajtu,Koji Se AutomatskiBrišuNaKrajuVašeSesijeiZa KojeTakoğeNijePotbnovašodnoodobrenje。Ostalikolačići(KAO STOスkolačićiZApoboljšanjenavigacionog iskustva putemčuvanjainformacijaöodređenimpodacima - 到VAMomogućava哒izbegnete ponovnounošenjetakvih podataka PRI svakoj poseti - IprilagođavanjesadržajasajtaVašimpreferencijama)摹古本身instalirati我koristiti NA osnovuVašegpristanka。sve withcomedne nexformakakije okolačićimakoje koristi ovaj internet sajt nalaze se u tabeli u nastavku teksta。

Inicijator

NazivKolačića.

Kategorijauskladišteneformenakije.

Namena

多伦伦

提示可乐č我ć

Vremečuvanja

谢谢你praćenje korisnika

Komunikacija sa 1/3 licima

PolitikaZaštiteprivatnostitrežeglica

Platforma

.ASPXAUTH_Etex

Preferencije posetioca sajta

Identifikuje Korisnika i Dozvoljava Potvrdu Na Serveru

www.preyspecies.com.

Preferencije

Tokom posete sajtu

NE.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

Platforma

APISID

Profilisanje podataka

OviKolačićiSeKoriste da Bi SeIsporučivalereklame koje odgovaraju vamaivašiminteresovanjima。oni se Koriste i daoganičebroj koliko puta vidite reklamu,kao i da pomognu da se oceni efikasnost neke reklamne kampanje。

www.preyspecies.com.

营销

Neprestano.

https://policies.google.com/privacy

Platforma

ASP.NET_SessionId.

Tehničke informacije

ZadržavaStanjePosete Sajtu Za Posetioca Tokom Zahteva Na Stranici。

www.preyspecies.com.

新奥丹

Tokom posete sajtu

NE.

NE.

NP.

Platforma

cookielawbanneraccepted

Navigacija sajta

ČuvaPristanakKorisnika Na UpotrebuKolačića。

www.preyspecies.com.

新奥丹

40 godina

NE.

NE.

NP.

Platforma

eternitbe#lang.

Navigacija sajta

Registrujevašodabirjezikazabudućupretragu。

www.preyspecies.com.

Preferencije

Tokom posete sajtu

NE.

NE.

NP.

Platforma

eternitbe#persistedlang

Navigacija sajta

Registrujevašodabirjezikazabudućupretragu。

www.preyspecies.com.

Preferencije

40 godina

NE.

NE.

NP.

Platforma

scwfmanticsrf.

Tehničke informacije

Sprečavaunakrsne休闲料理sa pastih sajtova s​​a namerom da se falsifikuje Zahtev,Gde neki zlonameran sajtmožedautičena Interakcijuizmećupretraživačaičjeivaivačaieverapoivačaidelikapoverenja oc voveenja u tajpretraživač。

www.preyspecies.com.

新奥丹

Tokom posete sajtu

NE.

NE.

NP.

服务器

CookieConsent

Preferencije posetioca sajta

ČuvaPristanakKorisnika Na UpotrebuKolačićazatrenutnidomen。

www.preyspecies.com.

新奥丹

1 godinu

NE.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

服务器

CookieConsentBulkTicket

Preferencije posetioca sajta

Omogućava pristanak korisnika na upotrebu kolačića na više internet sajtova。

www.preyspecies.com.

Preferencije

1 godinu

NE.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

谷歌标签管理器

shoppingbasket.hash

Tehničke informacije

Enkripcija informacija o potrošačkoj korpi。

www.preyspecies.com.

新奥丹

30达纳

NE.

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

shoppingbasket.itemcount

Tehničke informacije

ZadržavaStanjePosete Sajtu Za Posetioca Tokom Zahteva Na Stranici。

www.preyspecies.com.

新奥丹

30达纳

NE.

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

shoppingbasket.timestamp

Tehničke informacije

ZadržavaStanjePosete Sajtu Za Posetioca Tokom Zahteva Na Stranici。

www.preyspecies.com.

新奥丹

30达纳

NE.

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

BIGipServer #

Tehničke informacije

Koristi se da Raspodelisaobražajna sajtu na nekoliko servera u cilju OptimizaCije vremena potbnog za dobijanje odgovora na zahteve。

www.preyspecies.com.

新奥丹

Tokom posete sajtu

NE.

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

__cfduid.

Tehničke informacije

Koristi GaMreëaCloudflare,Za Identifikovanje Poverljivog InternetSaobraïaja。

www.preyspecies.com.

新奥丹

1 godinu

NE.

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

_GA.

Statistički podaci

Registruje Jedinstvensi ID Koji Se Koristi Za ProvljenjeStatističkkihPodataka O Tome Kako Korisnik Koristi Sajt。

www.preyspecies.com.

Statistika

2 godine

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

_gat

Statistički podaci

Koristi Ga Google Analytics daKontrolišeBrojZahteva

www.preyspecies.com.

Statistika

Tokom posete sajtu

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

_gid

Statistički podaci

Registruje Jedinstvensi ID Koji Se Koristi Za ProvljenjeStatističkkihPodataka O Tome Kako Korisnik Koristi Sajt。

www.preyspecies.com.

Statistika

Tokom posete sajtu

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

收集

Podaci za营销

omogućavaprikupljanje podataka za'显示和搜索再营销'

www.preyspecies.com.

营销

Tokom posete sajtu

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

FR.

Podaci za营销

你可以在Facebook上访问isporuči我的名字是reklamnih proizvoda kao što我的名字是reklamirju trećih我的名字是reklamirju。

www.preyspecies.com.

营销

3 meseca

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

tr

Podaci za营销

Koristi Ga Facebook.

www.preyspecies.com.

营销

Tokom posete sajtu

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

广告/ GA-Audiences

Podaci za营销

Koristi ga谷歌AdWords da ponovo privuče posetioce sajta za koje postoji verovatnoća da će da postanu kupci zasnovano na ponašanju tih posetilaca na raznim internet sajtovima。

www.preyspecies.com.

营销

Tokom posete sajtu

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

收藏

Statistički podaci

Koristi se da se šalju poaci na谷歌Analytics o uređaju koji Koristi posetilac i njegovom ponašanju。Prati takvog posetioca na raznim uređajima我营销kanalima。

www.preyspecies.com.

营销

Tokom posete sajtu

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

_mkto_trk

Podaci za营销

Ovaj kolačić za praćenje omogućava sajtu da poveže ponašanje posetilaca sa primaocem neke imejl marketing kampanje, u cilju merenja efikasnosti tave kampanje。

www.preyspecies.com.

营销

2 godine

https://policies.google.com/privacy

谷歌地图

n

Praćenje podataka o ID uređaja

Registerruje Jedinsti Za Identifikovanjeurežajakorisnika koji se ponovovraïa。OVAJ ID SE KORISTI ZA CILJANE REKLAME。

www.preyspecies.com.

营销

6 meseci

https://policies.google.com/privacy

YouTube

全球定位系统

Praćenje podataka o lokaciji uređaja

登记你的护照号码是什么? uređaje da omogući praćenje你的护照号码是什么?

www.preyspecies.com.

营销

Tokom posete sajtu

https://policies.google.com/privacy

YouTube

参照

Praženjepodataka o Korisniku

register je jedinstveni ID koji koristi谷歌za vođenje statike o tome kako posetilac koristi YouTube视频素材na raznim sajtovima。

www.preyspecies.com.

营销

8个中间人

https://policies.google.com/privacy

YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE

Praženjepodataka o Korisniku

Pokušava da napravi procenu o količini protoka podataka nekog korisnika na stranicama sa integrisanim YouTube视频材料。

www.preyspecies.com.

营销

179年德纳

https://policies.google.com/privacy

YouTube

YSC

Praženjepodataka o Korisniku

Registruje Jedinsti ZaVoëenjeattistike o Tome Koje Youtube Video Matterijale Je Poglyao Navedeni Korisnik。

www.preyspecies.com.

营销

Tokom posete sajtu

https://policies.google.com/privacy

请访问specifičnim kolačićima

谷歌分析:OVAJ Internet Sajt Koristi Google Analytics,ŠtoJEAlatkaZa Analizu互联网Podataka Kompanije谷歌公司(谷歌)。Google AnalyticsKolačićeKakoBiNamPomoglaDa Analiziramo Kako Korisnici KoristeNaš互联网Sajt。

PoštoSmoAktivirali Anonimizaciju Prenetih IP Adresa,Googleće前opisanog prenosa skratiti / Anonimizirati Poslednji Oktet IP Adrese UDręavamaČlanicamaEvropskog EkonomskogPodručja。萨摩U izuzetnimslučajevima,Puna ip adresa sešaljena google我skražujeod strane tih servera u sav。谷歌ćeKoristitiOve InformaCije U Svrhu ProceneVašeupotrebe互联网Sajta,PrikupljanjaIzveštajao aktivnostima sajta za nas ipruřanjacathih usluga u vezi saaktivnošću互联网Stranice iKorišćenjanertonalazanas。GoogleNežePovezatiVašuIPAdresu Sa Bilo Kojim Drumim Podacima Koje Poseduje Google。Dodatne InformaCije o UslovimaKorišćenjaizaštitiprivatnosti podataka mogu senažiaiaiaiaiaiaiaiaiandresihttp://www.google.com/analytics/terms/gb.html。我对你说,我对你说,我对你说,我对你说,我对你说,我对你说。

Kako sprečiti postavljanje kolačića

MożeteSprečitipostavljanjeKolačićaPrilagoğavanjemVašegPretraživača。zapravo,Većina互联网Pretraživačaomogućavaodreženinivo kontrole nadVežinomkolačićaPomoğuPodešavanjaPretraživačaDa Biste SaznaliVišeo Tome KakoSprečitiPostavljanjeKolačića,Posetite http://vvv.allaboutcookies.org。

Međutim,你汤姆slučaju, određene放funkcije sajta možda neće放funkcionisati ispravno我要放funkcije sajta Vam možda više neće不要放。

Kako izbrisati / deaktivirati kolačiće

你的生日是什么时候?你的生日是什么时候? kolačiće postavljane vašem računaru,你的生日是什么?́在网上pretraživača你的生日是什么?́在上面kolačića我的生日是izbrišete kolačić你的生日是什么?Da biste saznali kako to Da učinite, pogledajte stranicu za pomoćza korisnike Vašeg pretraživača:

 1. 铬:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 2. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies ie = ie-11-win-7
 3. Firefox:http://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preeferences.
 4. Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 5. IOS上的Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
 6. 歌剧:http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

Možete posebno sprečiti谷歌da prikuplja i koristi podatke (kolačiće i IP地址)za bilo koji internet sajt koji posetite tako što ćte preuzeti instalirati dodatak za pretraživač koji je dostupan nahttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-gb.

Možete [takođe] posebno odbiti korišćenje谷歌Analytics na ovom sajtu klikom na sledeć我链接。时间će na računaru biti postavljen kolačić za odjavu, što sprečava buduće prikupljanje Vaših podataka priilikom posete ovom internet sajtu:禁用谷歌分析

Upotreba opcije 'Share' na društvenim mrežama

Koristimo opciju koja Vam omogućava da delite informacije sa internet sajta na Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Snapchat pomoću opcije“分享”。

Iz razlogazaštiteprivatnosti podataka,odlučilismo da ne Koristimo direktne opcijeUključivanjana('插件'')DruštveneMrežeNanašemneternetajtu。umesto toga,Koristimo alternativnotehničkorešenjekoje vamomogućavadaodlučiteda li da prenesete podatke operaterimadruštvenihmrežaikada。斯焦,凯达佩斯特塔特纳斯·互联网赛车,Podaci Se Nikada Ne Prenose Automatski NekuDruštvenuMrežu。Tek Kada Sami Aktivno Kliknete naOdgovarajućuopciju,Vašinternetpretraživačćese povezati sa serverima odabranedruštvenemreže,tj。klikom NA元素系列,一个potom klikom NA ikonudruštvenemrežeukazujete NA瓦苏saglasnostVašempretraživačuZA连通度SA serverima odabranedruštvenemreže我slanje podatakaökorišćenjuoperateru navedenedruštvenemreže,BEZ obzira大理STE部族takvedruštvenemreže伊犁NE。

我的nemamo nikakav uticaj na prirodu ili obim podataka koje društvene mreže na taj način mogu prikupiti。我们要告诉你的是tiču我要你做的是你做的,你做的是korišć你做的是你做的društvenih mreža我要你做的是Vašim你做的是真实的zaštiti你要你做的是podešavanjima你做的是真实的,你要你做的是真实的́你要你做的是真实的。

Linkovi prema互联网网址trećih lica

U određenim oblastima na ovom internet sajtu, možete naići na linkove prema internet sajtovima trećih lica, koja nisu predmet ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti。我要为我的生日干杯;međutim,我可以帮你写这个网址kontrolišemo网址́一个网址可以通过互联网下载网址́网址drugačija pravila o zaštiti我们可以通过互联网下载这个网址的信息。我希望preporučujemo da pažljivo pročitate obaveštenja o zaštiti privatnosti na svim internet stranicama pre nego što日期svoje lične podatke。

杜ž艾娜čuvanja podataka

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je neophodno radi ispunjenja svrhe navedene u prethodnom tekstu ili koliko zakon nalaže。

bezbednost我佩帕里奇

Sproveli smo tehničke我组织了一个仅仅的skladu sa standardnom praksom u našoj oblasti poslovanja kako bismo obebedili odgovarajuć我nivo bezbednosti obrađenih ličnih podataka。Ipak, bezbednost zahteva trud svih uključenih aktera。Zato Vas podstičemo da doprinesete ovim naporima tako što ćete我的sami preduzeti odgovarajuće mere bezbednosti, uključujuć我korišć我的dobrih lozinki我的neotkrivanje svojih korisničkih imena i lozinki (ako ih imate)。

互联网的发展

我在互联网上看到了你的名字́ena deci mlađoj 16 godina。我希望你能告诉我你想要什么。请告诉我你的名字Vaše请告诉我Lične你的名字,我要你的名字personal.data.promat.see@etexgroup.com

弗吉尼亚州š一prava

u svakom momentumožeteostvariti svoje pravo dazatražitepristup ili ispravku ili,ukoliko到želite,brisanje svihličnihpodataka koji se Odnose na Vas。Takođe,možete本身usprotiviti obradi伊犁zahtevatiograničenjeobrade我korist OD prava prenosa podataka(U zavisnosti ODslučaja)中,u skladu SAvažećimzakonomøzaštitipodataka,slanjem potpisanog zahteva SA kopijom花瓶lične显示地图,pasoša伊犁nekog drugog dokazaöidentitetu呐personal.data.promat.see@etexgroup.comili u pisanoj formi na etex building performance d.o.o.,vojvode putnika 79,21208 sremska kamenica。

我希望你能来,我希望你能来povučete我希望你能来,我希望你能来utičete我希望你能来povlačenja。

你的名字是什么?你的名字是什么? žalbu nadzornom organu (tačnije u državi članici Evropske Unije u kojoj je Vaše mesto prebivališta, mesto zaposlenja ili mesto gde se povreda pragodila)你的名字是什么? Vaših ličnih podataka predstavlja povredu važeć我的zakona koji se odnose那zaštitu podataka。

虱子zaduženo za zaštitu podataka

虱子zaduženo za zaštitu podataka u kompaniji Etex možete kontaktirati nacomplianeofficer@etexgroup.com.Vezano za sva pitanja koja setičuObradevašhihličhinpodataka ili pitanja koja setičuineenevašupaovapo osnovuvažećihdržavnihzakona ievropskih zakona koji se Odnose nazaštitupodataka。

那是我的图坦卡蒙

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti stupa na snagu 25.5.2018。Zadržavamo pravo da, prema sopstvenim potrebama i odluci, ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti izmenimo, modifikujemo, kao i da dodamo ili izbacimo neke love.(法语)我要把你的名字转到你的名字上pročitate你的名字转到你的名字上Obaveštenja你的名字转到你的名字上Vaš你的名字转到你的名字korišćenja你的名字转到你的名字上znači你的名字转到你的名字上。

祝你生日快乐。

Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">