Zásady ochrany osobných údajov

úvod.

CieľomTýchtoinformáciíoOchraneOsobnýchdajovjeInformovaťpoužvateȱaooSobnýchdajochpouęívateľa,ktoréspoločnosťpromat top sp。z o。o。,sosídlom:ul。Przecławska8,03-879Varšava,zapísanáv obchodnom registriNárodnéhosúdnehoregistravedenéhoOkresnýmsúdomVOVaršave,13.Obchodnéoddelenie KRS旧数据C .. 0000080938(pôsobiacaAKO管理员údajov,ďalejLEN“管理员údajov“)zhromažďujeprostredníctvomwebovéhoportáluwww.preyspecies.com.(ďalejLEN“Webový门户”)一个zároveňpodaťvysvetlenie,PRECO管理员údajov武人osobnéúdajezhromažďuje,NA AKOMprávnomzáklade一个akýmspôsobomspracúvaosobnéúdaje,ktoréPoužívateľsprístupňujeAdministrátoroviúdajov一个AKEosobnéúdajeMAķdispozícii管理员osobnýchúdajovvprípade,žepoužívateľnavštíviwebovúlokalitu。Vyuřívanímwebovéhoportálupoužívateȱzároveȱvyjadrujesúhlasstýmitoinformáciamio ochraneosobnýchúdajov。

Pravny zaklad

Správca údajov spracováva údaje užívateľa na základe jeho špecifického súhlasu。Užívateľ má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez vplyvu na zákonnosť takéhoto spracovávania údajov pred zrušením súhlasu。

ZhromaȱovanéOsobnéúdaje

SprajovZhromažujeOsobnéúdajeTýkajúceSaužívateľa(ďalejLen“Osobnéúdaje.”)dvomi sposobmi:

 1. Registrovaním a zasielaním informácií, ktoré sa užívateľ rozhodne zadať na niektorých webových stránkach。Informácie označené symbolom " * " musia byť uvedené, aby mohol správca údajov realizovať nižšie uvedené povinnosti súvisiace so spracovávaním údajov。Osobne udaje ziskane bezprostredne od uživateľ一zahŕňaju[较少priezvisko, bydlisko alebo miesto prace, e-mailovu adresu, sukromne alebo služobne telefonnečislo mobilneho表示alebo ine telefonnečislo, aktivity, spravu, IP adresu alebo领带žine Osobne udaje alebo kontaktne informacie poskytovane uživateľom spravcovi udajov。Správca údajov môže tiež požiadať užívateľa o komentáre, odporúčania alebo iné informácie súvisiace s webovou stránkou, výrobkami alebo službami alebo spoločnosťou správcu údajov。Spravca udajov莫že领带ž阿宝žadovaťuvedenie inychšpecifickych druhov informacii v suvislosti所以苏ťžami,žrebovanim alebo inymi akciami podpory predajač我inymi marketingovymi aktivitami, vratane zasielania textovych,视频alebo音频sprav
 2. prostrednictvom suborov饼干。

VIVCInformáciíOSúborochcookieUvádzameNižšie。

Využivanie osobnych udajov

Osobné údaje užívateľa sa budú využívať len v nevyhnutnom rozsahu na umožnenie správcovi údajov:

 1. ·odpovedať na priame požiadavky užívateľa v súlade s opisom uvedeným v čase, v ktorom správca údajov zhromažďuje osobné údaje užívateľa alebo oznámeným užívateľovi iným spôsobom pred použitím osobných údajov užívateľa;
 2. Spravovaťpouřívaniewebovejtránkyužívatežomvrátane,vpríslušnomrozsahu,častiužívateľanasúťažiach,žrbovaniach,žchponukáchsúvisiacichs podporou predaja alebo na Marketingovýchaktivitách;一种
 3. Zasielania užívateľovi e-mailových správ alebo iných marketingových informácií týkajúcich sa niektorých značiek, prepojených subjektov a/alebo partnerov správcu údajov, s ktorými správca údajov realizuje spoločné propagačné akcie alebo program,o ktore马莫žeťuživateľzaujem vďaka elektronickej komunikacii /科莱špondencii / textovym spravam(咱predpokladuže uživateľvopred dal spravcovi udajov / združenym subjektom / alebo partnerom spravcu udajov vyslovny suhlas年代takym spracovavanim,正义与发展党sa对vžaduje na zaklade platnych pravnych predpisov)。

Spravca udajov莫že spajaťosobne udaje poskytovane uživateľom年代inymi osobnymi udajmi o uživateľovi, ktore Spravca udajov ziskal o uživateľovi na rovnake uč伊利z inych zdrojov, vratane osobnych udajov uživateľ,ktore uživateľposkytol spravcovi udajov na inych miestach alebo prostrednictvom ineho媒体(赤穗napr。socialne siete)。Tieto zdroje zahŕňajú: LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter。

Spravca udajov nesmie využivaťosobne udaje uživateľna诺učely ktore聂愫uvedene v tejto informacii o ochrane osobnych udajov okrem situacii, v ktorych platia prislušne zakonne povolenia v tejto oblasti。Pred využitím osobných údajov na iné ciele je správca údajov povinný v každom prípade oznámiť užívateľovi zmenu obsahu tejto informácie o ochrane údajov。V prípade aktivít založených na súhlase užívateľa nebude správca údajov spracovávať osobné údaje užívateľa na tieto nové účely bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa。

Špeciálna kategória osobných údajov

Správca údajov nebude zhromažďovať ani spracovávať špeciálnu kategóriu osobných údajov týkajúcich sa užívateľa。Špecialne kategorie osobnych udajov zahŕňaju udaje o rasovom alebo etnickom povode, politickom svetonazore,捺钵ženskych alebo filozofickych postojoch alebo o inych postojoch podobneho charakteru, očlenstve v odborovych zvazoch, genetickych informaciach, biometrickych udajoch, ktore umožňuju jednoznačνidentifikaciu fyzickej osoby,Informácie o zdraví, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii。

普发营销

Správca údajov nebude využívať osobné údaje užívateľa na účely priameho marketing bez predchádzajúceho výrazného súhlasu užívateľa okrem prípadov, ak je to možné na základe platných predpisov。

Ak sa užívateľ v akomkoľvek momente rozhodne, že nechce odoberať žiadne obchodné alebo propagačné informácie od správcu údajov,uživateľ莫že bezplatne鹿角的第二叉potreby uvadzania odovodnenia odstupiťod akychkoľvek priamych marketingovych kampani一vyjadriťnesuhlas年代ďalšim spracovavanim jeho osobnych udajov na tieto uč伊利a zaslanim spravcovi udajov elektronickej spravy na adresupersonal.data.promat.see@etexgroup.comsuvedenímfignácieo“nesúhlase”v predmete elektronickejsprávyužívateľa。uğívateȱMôžžhiStovyužiȱ邮编zrušeniasúhlasuuvádzanȱvsprávachzasielanýchsprávcomúdajovvrámcipropmačnýchkampaní。

Treba však mať na zreteli, že zrušenie súhlasu s odoberaním od správcu údajov propagačných správ neznemožní užívateľovi odoberať informácie súvisiace s akoukoľvek zmluvou, akú užívateľ uzavrel so správcom údajov。

AutomatizovanéRozhodovanie.

Správcaúdajov内巴德vyuřívaťiasomatizovanérozhodovacieprocesyvrátaneprofilovania,Ibažeje到PovolenénazákladePlatnýchPravnychPigpisov。V TakomPrípadeScrávcaúdajovoznámiužívateľovi,奥兹纳米·罗马·罗兹霍多瓦尼亚,奥兹纳米MuTiežVýznamaznaméLedPokladanéNásledKakotoSpracovávaniaúdajovužívateľaScrávcomúdajov。

SprístupȱovanieOsobnýchdajovaposkytovanieOsobnýchdajov dotretíchŠtátov

SprávcaúdajovnesprístupníosobnéúdajeužívateľaakýmkoľvektretímstranámANInezverejníosobnéúdaje,AK武人poskytovanie聂济založené呐konkrétnomsúhlaseužívateľa,nevyhnutnom呐účelyrealizáciezmluvy uzavretej medziužívateľom一个správcomúdajov,AK武人poskytovanieosobnýchúdajov济povolenéinýmspôsobomalebo济povinné呐ZákladePrávnychPigpisovAleboNaZákladeNariaDeniaSprávnehoAleboSúdnehoorgánu。

Správca údajov zasiela osobné údaje užívateľa týmto odberateľom: spoločnosti skupiny Etex (materská spoločnosť Promat TOP Sp. Z o. o., Poľsko), združené subjekty, partneri, poskytovateľ hostingových služieb, dodávateľ。

Treba垫呐zreteli,泽vprípade,AK苏osobnéúdajeužívateľaposkytovanésubjektom,ktoréICHspracovávajúalebotretímstranám,ktoréSAnachádzajúMIMOEurópskehohospodárskehopriestoru vkrajinách,ktoréEurópskakomisianepovažujeZA krajinyzaručujúcenáležitúúroveňochranyosobnýchúdajov,správcaúdajovzabezpečíPríslušnéOpatreniavSúladeSPlatnýmiPregPismiVnútroštátnychaeurópskychpredpisov v Oblasti Ochranyúdajov。uğívateȱMôpiuPrískaťkópiupečovacíchopatreníoffiefie o tom,Kdesúakétokópiesprístupnené,AknámzašleElektronickúSprávuNaAdresupersonal.data.promat.see@etexgroup.com

Využivanie suborov饼干

Súbory cookie sú malé textové správy, ktoré webové stránky navštívené užívateľom ukladajú na počítači alebo na inom zariadení užívateľa。Tieto súbory sú široko používané za účelom zvýšenia výkonu alebo skvalitnenia fungovania internetových stránok alebo poskytovania informácií majiteľom webových stránok。

Všeobecné informácie o využívaných súboroch cookie

TATOwebovástránkavyužívasúbory饼干呐uloženienastavenia jazykaužívateľa,zapamätanieoverenia veku,NAanalýzuspôsobuvyužívaniawebovejstránkyužívateľom呐účely谷歌分析,NA zapnutiefunkciísúvisiacich所以sociálnymisieťamivprípadespolupráce小号externýmisociálnymisieťami。AKUōívateľNavštívinašuwebovústránkuprvýkrát,naúvodnejtránkemuBudúzobrazenéfureclácieo ochranesúkromiaapríslušnésúhlasysvyuřívanímsúborovcookie a toprostredníctvom“banera osúborochcookie”。Vprípadeďalšiehoaktívnehovyužívaniaužívateľomwebovejstránky一个nevyjadreniaaktívnehonesúhlasuužívateľom小号využívanímsúborov饼干,užívateľsúhlasí所以súbormicookie中滕托súhlas布德uloženývprehliadačiužívateľa德,奥比nemuseli BYT叠拓informácieopätovneposkytované呐každejďalšejwebovejstránkeservisu。vprípade,ževprehliadačiužívateȱaniejeuloğenánformáciasosúhlasom(napr。AkUōívateľodstránilsúborycookiesprávcu),“Baner osúborochcookie”的Informáciamio ochraneOsobnýchdajov sazobrazíopäťpriďalšejnávšteužívateľanawebovejtránke。SprávcaúdajovMôžeNainštalovaťAvyuřívaťUrčitéCoperickyNevyhnutnéSúboryCookie,KtoréSiNevyžadujúPredchádzajúciSúhlasužívateľa。SprávcaúdajovMôboryCookieZJednejRairácie,TietoSúborySúsiaMavaOvanéCodkončenovanécaadujúsieNyvyžadujúpritchádzajúciSúhlasužívateľa。Ostatnésúbory饼干(AKO naprsúbory饼干skvalitňujúcefunkčnosťstránkyregistrovanímurčitýchúdajov - vďakaCOMUužívateľnemusíopäťzadávať叠拓údajepočaskaždejrelácie - 一个prispôsobovanieobsahu webovejstránkyužívateľskýmnastaveniam)SA魔族inštalovať一个využívať呐základesúhlasuužívateľa。UōívateľNájdevnižšieuvedenejtabuľkevšetkyficationnéformenácieosúborochcookievyuřívanýchtouto webovou strankou。

sphúšťač

Názov饼干

Kategoria informacii

učel.

doména.

Druh cookie.

Trvanie.

Súvisí so sledovaním užívateľa

Komunikacia年代3。stranou

OchranaOsobnýchdajov - Tretia Strana

平台

.aspxauth_etex.

Preferencie uživateľ

我知道你在užívateľa na serveri。

www.preyspecies.com.

优先权

Relacia

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

平台

APISID

Profilove udaje

Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné a zaujímavejšie。Používajú sa tiež na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a meranie efektívnosti reklamnej kampane

www.preyspecies.com.

营销

Trvale

https://policies.google.com/privacy

平台

ASP。NET_SessionId

Technicke udaje

Uchováva stav relácie užívateľa v rámci žiadostí na stránke。

www.preyspecies.com.

Nevyhnutné.

Relacia

聂我uvedene

平台

cookielawbanneraccepted

Navigacia na stranke

UchovávaStavSúhlasuužívateľaspouřívaním饼干。

www.preyspecies.com.

Nevyhnutné.

40茹科夫

聂我uvedene

平台

eternitbe#lang.

Navigacia na stranke

Zapamätá si zvolený jazyk pre uľahčenie budúceho vyhľadánia。

www.preyspecies.com.

优先权

Relacia

聂我uvedene

平台

eternitbe#persistedlang

Navigacia na stranke

Zapamätá si zvolený jazyk pre uľahčenie budúceho vyhľadánia。

www.preyspecies.com.

优先权

40茹科夫

聂我uvedene

平台

scwfmanticsrf.

Technicke udaje

Zabraňuje útokom typu跨站请求伪造,kedy škodlivá stránka môže ovplyvniť interakciu medzi prehliadačom klienta a webovou aplikáciou v prehliadači。

www.preyspecies.com.

Nevyhnutné.

Relacia

聂我uvedene

服务器

CookieConsent

Preferencie uživateľ

Uchováva stav súhlasu užívateľa s používaním cookies na konkrétnej doméne

www.preyspecies.com.

Nevyhnutné.

1 rok.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

服务器

CookieConsentBulkTicket

Preferencie uživateľ

umožňujesúhlasspoužívanímcookies nariencerýchstránkach。

www.preyspecies.com.

优先权

1 rok.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

谷歌标签管理器

shoppingbasket.hash

Technicke udaje

Šifrovanieinformáciíonákupnomkošíku。

www.preyspecies.com.

Nevyhnutné.

30 dni

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

shoppingbasket.itemcount.

Technicke udaje

Uchováva stav relácie užívateľa v rôznych žiadostiach o stránky。

www.preyspecies.com.

Nevyhnutné.

30 dni

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

shoppingbasket.timestamp.

Technicke udaje

Uchováva stav relácie užívateľa v rôznych žiadostiach o stránky。

www.preyspecies.com.

Nevyhnutné.

30 dni

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

BIGipServer #

Technicke udaje

Používa sa na distribúciu návštevnosti webových stránok na viacerých serveroch的cieľom optimalizovať čas odozvy。

www.preyspecies.com.

Nevyhnutné.

Relacia

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

__cfduid

Technicke udaje

Používaný v obsahovej sieti, Cloudflare, na identifikáciu dôveryhodnej webovej návštevnosti

www.preyspecies.com.

Nevyhnutné.

1 rok.

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

_GA.

Štatistickéúdaje.

Registruje jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako užívateľ používa webovú stránku。

www.preyspecies.com.

Štatistika

2 roky

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

_gat

Štatistickéúdaje.

použvasasystémomgogleandicticsnastarcháciurəchlostizadávaniapožiadaviek。

www.preyspecies.com.

Štatistika

Relacia

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

_gid

Štatistickéúdaje.

Registruje jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako užívateľ používa webovú stránku。

www.preyspecies.com.

Štatistika

Relacia

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

收集

Marketingove udaje

Umožňuje zhromažďovanie údajov重新营销前pomocou zobrazovania a vyhľadávania。

www.preyspecies.com.

营销

Relacia

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

fr

Marketingove udaje

Používané spoločnosťou Facebook na zobrazovanie série propagovaných produktov, ako napríklad ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán。

www.preyspecies.com.

营销

3个月

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

tr

Marketingove udaje

PoužívanéSpoločnosťoufacebook。

www.preyspecies.com.

营销

Relacia

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

广告/ GA-Audiences

Marketingove udaje

Používané službou谷歌AdWords na opätovné oslo užívateľov, ktorí sa môžu stať potenciálnymi zákazníkmi na základe ich činnosti na webových stránkach。

www.preyspecies.com.

营销

Relacia

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

收集

Štatistickéúdaje.

pouřívasa naodosielanieúdajovdosluȱbygoogle Analytics oZariadeníaprávanísaužívateľa。SledujeU'ívateľanapriečZariadeniami AMarketingovýmiKanálmi。

www.preyspecies.com.

营销

Relacia

https://policies.google.com/privacy

谷歌标签管理器

_mkto_trk

Marketingove udaje

TentoSledovacíSúborcookieUmožňujewebovémuserveruodoslaťnickomáciuočinnostiužívateľapríjemcovi电子邮件jamesingovej kampane ameraťúčinnosťkampane。

www.preyspecies.com.

营销

2 roky

https://policies.google.com/privacy

谷歌地图

n

údajeosledovaníid zariadenia

Registruje jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie vracajúceho sa užívateľa。ID sa používa pre cielené reklamy。

www.preyspecies.com.

营销

6 mesiacov

https://policies.google.com/privacy

YouTube

全球定位系统(GPS)

údajeolokalizáciizariadenia

Registruje jedinečné ID na mobilných zariadeniach a umožňuje sledovanie na základe zemepisnej polohy GPS。

www.preyspecies.com.

营销

Relacia

https://policies.google.com/privacy

YouTube

参照

Údaje o sledovaní užívateľov

Registruje jedinečné ID, ktoré používa spoločnosť谷歌na uchovávanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa videá YouTube na rôznych webových stránkach。

www.preyspecies.com.

营销

8 Mesiacov.

https://policies.google.com/privacy

YouTube

Visitor_info1_live.

Údaje o sledovaní užívateľov

Snaží sa odhadnúť šírku pásma užívateľov na stránkach s integrovanými videozáznamami z YouTube。

www.preyspecies.com.

营销

179dní.

https://policies.google.com/privacy

YouTube

YSC

Údaje o sledovaní užívateľov

RegistrujeJedinečnýIdentifikátor,KtorýUchovávaŠtatistikyO Tom,KtoréPoveryzáznamyZyubeUōívateľvidel。

www.preyspecies.com.

营销

Relacia

https://policies.google.com/privacy

Dodatočné informácie o konkrétnych súboroch cookie

谷歌分析: Táto webová stránka využíva谷歌Analytics, ktoré je nástrojom na analýzu internetových údajov spoločnosti谷歌Inc.(谷歌)。谷歌Analytics využíva súbory cookie pre umožnenie správcovi údajov analýzy toho, akým spôsobom užívatelia používajú webovú stránku。

vzhľadomna到,žesprávcaúdajovaktivovalanonyizáciuposkkytovanýchipadries,google predtakýmtoodovzdanímskracuje / anonyizujeposlednýoktetip adresy včlenskýchštátachehp。CeláIPAdresa SA Zasiela A Skracuje Servermi Google V USA LENVOýNIMOČNýchPRíPADOCH。谷歌využije叠拓informácieZAúčelomvyhodnoteniaspôsobuvyužívaniaužívateľomwebovýchstránok,zostavovaniaspráv预správcuúdajovzameranýchNA NAaktívnosťwebovýchstránkach着呐poskytovanie预správcuúdajovinýchslužiebspojených小号aktívnosťou呐webovýchstránkach一个využívaníminternetu。谷歌jezaviazané,ženebudeprepájaťipadresuužívateľasinýmiúdajmiuloženýmispoločnosťoug。ViacInformáciítýkajúcichsa podmienokpoužívaniaa OchranyOsobnýchdajovMôpaeteNájsťnaTránkehttp://www.google.com/analytics/terms/gb.html.Treba sa pamätať, že na týchto webových stránkach sa kód谷歌Analytics doplňuje " anonymizovanou IP address " pre zabezpečenie anonymného súboru IP adries (tzv。maskovanie IP干的)。

Ako predchádzať ukladaniu súborov cookie

Užívateľ môže predísť ukladaniu súborov cookie tým, že upraví príslušné nastavenia v prehliadači, ktorý používa。V skutočnosti väčšina internetových prehliadačov umožňuje kontrolovanie väčšiny súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača。Viac informácií o predchádzaní ukladaniu súborov cookie nájdete na stránke http://www.allaboutcookies.org

V takom prípade však môžu niektoré funkcie webovej stránky nefungovať správne alebo niektoré funkcie webovej stránky môžu byť pre užívateľa nedostupné。

Ako odstraňovať/deaktivovať súbory cookie

Predstránenie/ deaktivanievšetkýchsúborov饼干Uloženýchnapačítačiužívateľa,väčšinaneterningovýchgehliadačovumožňujeužívateȱovicelkovévybnutievyuřívaniasúborovcookie alleboodstráneniesúborovcookieuloženýchUrčitýmidoménami/webovýmistránkami。VIVCInformáciínaTútoTémuJedostupnýchnthatránkePomociGehliadačauğívateľa:

 1. 铬:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 2. Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7.
 3. Firefox:http://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences.
 4. 苹果浏览器:https://support.apple.com/kb/ph21411?viewlocale=en_us&locale=en_us.
 5. Safari na IOS:https://support.apple.com/en-us/HT201265
 6. 歌剧:http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

Uživateľ莫že区块znemož倪ťspoločnosti谷歌zhromažďovanie一využivanie udajov (suborov饼干IP adresy) v pripade každej navštivenej Uživateľom webovej stranky stiahnutim一拿štalovanim插件前prehliadač,ktory我dostupny na adresehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Užívateľ môže tiež výrazne odmietnuť využívanie谷歌Analytics na tejto webovej stránke kliknutím na tento odkaz。Súbor cookie o odstúpení bude uložený na počítači, čo znemožní v budúcnosti sťahovanie údajov počas návštevy užívateľa na tejto webovej stránke:Deaktivácia služby谷歌分析

SprístupȱovanievSociálnychmédiách

Správcaúdajovvyuříva插件Sociálnychsietí,vďakaktorəmmôžeužívateľzdieľaťnexplowácieztejtowebovejtránkyprostredníctvomtlačidla“zdieľať”nasieťach,akosúlinkedin,facebook,youtube,Instagram,Snapchat,Twitter。

Vzhľadom na ochranu osobných údajov sa správca údajov zámerne rozhodol, že nebude využívať priame plugins sociálnych sietí na svojich webových stránkach。并esto toho správca údajov využíva alternatívne technické riešenie, ktoré umožňuje užívateľovi rozhodnúť sa, či a kedy poskytnúť údaje prevádzkovateľom sociálnych sietí。Takže údaje o návšteve užívateľa na webovej stránke sa nikdy automaticky neposkytujú sociálnej sieti。Len v prípade, že užívateľ sám aktívne klikne príslušné tlačidlo, sa internetový prehliadač, ktorý užívateľ používa,spoji所以servermi socialnej siete——t . j . kliknutie konkretneho prvku一potom kliknutie ikony socialnej siete znamena suhlas uživateľ所以spojenim sa prehliadačuživateľ所以servermi socialnych sieti一zaslanie udajov o uživani tomuto prevadzkovateľovi socialnej siete nezavisle od东邦,č我uživateľ我učastnikom takejto socialnej siete。

Správca údajov nemá vplyv na charakter alebo rozsah údajov, ktoré následne môžu zhromažďovať sociálnej网站。Informacie o uč避署o rozsahu zhromažďovania udajov,我ďalšom spracovavani využivani socialnymi您ťami o pravach uživateľv ramci ochrany udajov一o prislušnych konfiguračnych nastaveniach莫ž高频najsťv prislušnych usmerneniach tykajucich sa sukromia v socialnych您ť课时。

odkazysmerujúcenavonkajšiewebovétránky

V niektorých častiach týchto webových stránok správca údajov môže sprístupniť odkazy, ktoré smerujú na vonkajšie webové stránky, ktoré nepodliehajú ustanoveniam týchto Informácií o ochrane osobných údajov。Tieto odkazy sú poskytované pre pohodlie užívateľa;treba sa však pamataťže spravca udajov nema kontrolu nad takymito tretimi stranami ani nad我webovymi strankamiže tieto vonkajšie webove stranky budu podliehaťinym informaciam o ochrane udajov v rozsahu udajov zhromaždenych od uživateľ,正义与发展党uživateľnavštivi tieto vonkajšie webove stranky。Správca údajov odporúča užívateľovi, aby si pozorne prečítal informácie o ochrane údajov všetkých webových stránok pred poskytnutím informácií, ktoré umožňujú identifikáciu osoby。

DobaUchovávaniaúdajov

Správcaúdajovbudeuchovávaťúdajeužívateľalendovtedy,Pokiaľje到Nevyhnutnénasplnenievyššieuvedenýchčelovallebopoděazákonnýchustanovení。

bezpečnosťadôvernosť.

Správca údajov implementtoval technické a organizačné opatrenia v súlade so zaužívanou praxou v odvetví za účelom zabezpečenia vhodnej úrovne bezpečnosti spracovávaných osobných údajov。Bezpečnosť si však vyžaduje úsilie všetkých zúčastnených subjektov。Správca údajov odporúča užívateľovi, aby sa na týchto aktivitách podieľal tým, že príjme vhodné bezpečnostné opatrenia vrátane používania silných hesiel a dodržiavania dôvernosti všetkých užívateľských mien a hesiel (v príslušných prípadoch)。

Vyuřívaniewebovýchstránokdežmi

TietoWebovéStránkynieSúUrčenéPrediDetiMladšieAko16 Rokov Ani NieSúimAdresované。Správcaúdajovnezhromažujezámernežiadnefiginácieodtakýchtoosôb。AKPoděaNázoruužívateȱadieťaužívateȱaposkkytlosprávcoviúdajovosobnéúdaje,prosíme,kontaktujtespravcuúdajovnaadresepersonal.data.promat.see@etexgroup.com

PravaUōívateľa.

vakomkoľvekmoneueužívateȱmôiȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱUžívateľmôžetiežvyjadriťnesúhlas所以spracovávanímalebopožadovaťobmedzeniespracovávania,môževyužiť普拉沃呐prípadnéprenesenieúdajovvsúvislosti小号platnýmipredpismitýkajúcimiSA ochranyúdajov一到zaslanímpodpísanéhoformuláražiadostispolu小号kópiouobčianskehopreukazu,PASU aleboinéhodokladutotožnostiužívateľa呐personal.data.promat.see@etexgroup.comAlebopísomne​​na promat top sp。z o。o。,sosídlom:ul。Przecławska8,03-879varšava。

V príslušných prípadoch užívateľ má právo zrušiť súhlas V akomkoľvek moment, because vplyvu na súlad s právom spracovávania údajov na základe súhlasu poskytnutého pred takýmto zrušením。

AKO osoba,ktorej SAúdajetýkajú,užívateľMA普拉沃podaťsťažnosťorgánudozoru(纳杰马včlenskom状态Európskejúnie,V ktorom MAužívateľbydlisko,V ktorom JEužívateľzamestnanýalebopodľamiesta,NA ktoromdošloķporušeniu),AKužívateľzistí,泽SpracovávanieOsobnýchdajovtýkajúcichsaužívateľaporušujepeckzzzuje peckisy oOchraneúdajov。

Zodpovedna osoba

Ohľadom otázok v súvislosti so spracovaním osobných údajov a právami užívateľa podľa vnútroštátnych a európskych právnych predpisov týkajúcich sa ochrany údajov môže užívateľ kontaktovať zodpovednú osobu skupiny Etex e-mailom nacomplianeofficer@etexgroup.com.

Dátum vstúpenia do platnosti a zmeny

Tátoinformáciaoochraneúdajovplatíod 25.05.2018。Správcaúdajovsivyhradzujeprávopodľavlastnéhouváðeniamenić,upravovať,dodaťoleboodstrániťčasȱtýchtoinformáciío ochraneúdajovvakomkoľvekmonde。uğívateȱbysa mal纪昔翁oboznámiťsnajnovšouverzioutýchtoinformáciío ochraneúdajov,pretožeďalšievyuřívanietýchtowebovýchstránokužívateȱompozverejnenízmientýchtopredpisov budeznamenań,žeužívateľtieto zmeny poto zmeny poto zmeny poto zmeny potvrdzuje。

ďakujeme,žestenavštívilitietowebovétránky。

Ak chcete na našom webe získať čo najlepší zážitok, potrebujete najnovšiu verziu svojho aktuálneho prehliadača. Môžete si ho stiahnuť tu kliknutím na ikonu prehliadača:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">