关于丹尼奇的信息

Wstęp

我们将为您提供更多信息Użytkownika我们将为您提供更多信息Użytkownika, którez siedzibą Warszawie przy u. Przecławskiej 8 (03-879) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w warzawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000080938 (działający jako administrator danych, zwany dalej " Administratorem danych ") gromadzi za pośrednictwem witryny internetowejwww.promattop.pl(zwaną dalej " Witryną Internetową ") i stanowi wyjaśnienie dlaczego Administrator Danych zbiera i przetwarza takie dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób przetwarza dane osobowe,które Użytkownik udostępnia Administratorowi Danych i jakie dane osobowe poznaje管理员Danych podczas wizyty Użytkownika na Witrynie internettowej。Korzystanie ze Witryny internettowej przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Informacji o Ochronie Danych。

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych swbodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawa z Dnia 18 Lipca 2002 r。oświadczeniuumumugdroogōelektroniczną;
 3. 2004年16日,prawotelekomunikacyjne

管理员Danych Przetwarza Dane OsoboweUżytkownika:

 • na podtawiewyraïnejzgodyużytkownika,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • W zakresie I celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza prawi wolności osoby, której Dane dotyczą。Ilekroć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika opiera się na udzielonej przez Użytkownika zgodzie, Użytkownikowi przysługuje prawodo cofnięcia takiej zgody w downym czie, bez wpływu na zgodność z prawem takiego przetwarzania prze cofnięciem zgody。

Zbierane戴恩osobowe

管理员Danych Zbiera Dane OsoboweZwiązanezużytkownikiem(Zwee Dalej“Danymi Osobowymi“)Na Dwa Sposoby:

 • poprzez rejestrację i wysyłanie informacji, które Użytkownik decyduje się wprowadzić na niektórych stronach Witryny Internetowej。Informacje oznaczone符号“*”muszą być przekazane w celu umożliwienia Administratorowi Danych realizacji określonych poniżej wymagań związanych z przetwarzaniem Danych。丹麦Osobowe zebrane bezpośrednio od Użytkownika obejmują imię i nazwisko, adres domowy lub służbowy, adres e-mail,号码telefonu, profesja,, wiadomość lub在丹麦Osobowe lub informacje kontaktowe przekazywane Administratorowi Danych przez Użytkownika。管理员Danych może również poprosić Użytkownika o komentarze,建议lub inne informacje związane z Witryną Internetową, producduktami lub usługami lub firmą Administratora Danych。管理员Danych może wymagać podania inne określonych rodzajów informacji w związku z konkursami, loteriami, innymi promocjami lub innymi działaniami marketingowymi, w tym przesyłania treści tekstowych, wideo lub音频。
 • poprzez pliki饼干。Więcej informacji na temat plików cookie dostępne jest poniżej。

Korzystanie z Danych Osobowych

Dane Osobowe Użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia Administratorowi Danych:

 • Odpowiadanie nabezpośrednieżądanieużytkownika,zgodnie z opisem podanym w czasie,格迪管理员danych zbiera daneoosoboweużytkownikalub podanym w innysposóbużytkownikowiprzedużyciemdanych OsobowychUīytkownika[;
 • Zarządzanieużytkowaniemwitrynyneinkowwejprzezużytkowna,w t tym woypowiednim zakresie,udziałemużytkownaw konkursach,陶列赛,innych oftertach promocyjnych lub innychdziałaniachmarketingowych [;一世
 • wysyłanie Użytkownikowi maili lub innych informacji marketingowych dotyczących wybranych marek, podmiotów powiązanych i/lub partnerów Administratora Danych, z którymi Administratora Danych prowadzi wspólne promocce lub计划,a którymi Użytkownik może się zainteresować poprzez korespondencję elektroniczną / korespondencję / wiadomości tekstowe (pod warunkiem, że Użytkownik udostępnił Administratorowi Danych/podmiotom stowarzyszonym i/lub partner Administratora Danych wyraźną uprzednią zgodę na takie działanie,Jeżeli给我们开玩笑obowiązujących przepisów prawa)。

Danych管理员może łączyć dane osobowe przesyłane przez Użytkownika z innymi danymi osobowymi, które Danych管理员uzyskał na temat Użytkownika w tych samach z innych źródeł,w tym jeśli Użytkownik udostępnił Administratorowi danydane osobowe Użytkownika w innych miejscach lub za pośrednictwem innego medium (takiego jak platformy społecznościowe)。Źródła te obejmują: LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, Tweeter。

管理员Danych NieMoëeWykorzystywać丹奇OsobowychUōytkownikaDo NovychCelów,KtóreniezostałyJeszczePrzewidzianeW niniejszej Informacji Októrychobowiązują,WktórychobowiązująOdpowiednie Ustawowe Zezwolenia W Tym Zakresie。wkażdymprzypadku przeduȱyciemdanych owsobowych do innychcelów,管理员danychzobowiązanyjestpooinformowaćużytkownikao takiej zmianie w niniejszejferenceacji o o oblie danych。W przypadkudziałańopartychnazgodzieużytkownika,管理员danych niebędzieprzetwarzaćdanych owsobowychużytkownikadla takich nobichcelówbezuprzedniegouzyskaniazgodyużytkownika。

Szczególna kategoria Danych Osobowych

管理员Danych NieBędzieZbieraćAniPrzetwarzaćszczególnejkategorii danych Osobowychdotyczęcychużytkownika。[Szczególnekategorie danych osobowychobejmują戴恩ujawniającepochodzenie rasowe LUB etniczne,poglądypolityczne,przekonania religijne LUB filozoficzne LUB INNE przekonaniaøpodobnym charakterze,przynależność做związkówzawodowych,戴恩genetyczne,戴恩biometryczneumożliwiającejednoznacznąidentyfikacjęosoby fizycznej,informacje呐TEMAT zdrowia,życiaseksualnegoLub Orientacji Seksualnej。

营销bezpośredni

管理员Danych nie będzie wykorzystywać Danych Osobowych Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego bez uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa。

Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik zdecyduje się nie otrzymywać jakichkolwiek informacji handlowych lub promocyjnych od Administratora Danych,Użytkownik może bezpłatnie i bez konieczności podawania uzasadnienia zrezygnować z jakichkolwiek bezpośrednich kampanii marketingowych i sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu jego Danych Osobowych dla do takich celów,wysyłając do Administratora Danych wiadomość elektroniczną na adres daneosobowe@etexgroup.com i podając informację o“rezygnacji”w temacie wiadomości elektronicznej Użytkownika。现在,Użytkownik może skorzystać z程序rezygnacji zawartej w wiadomościach promocyjnych otrzymanych od Administratora Danych。

Należy pamiętać, że rezygnacja otrzymywania od administratorora Danych promocyjnych wiadomości nie uniemożliwi Użytkownikowi otrzymywania informacji związanych z dowolną umową, jaką Użytkownik zawarł z administratororm Danych。

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

管理员Danych nie będzie wykorzystywał zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania, chyba że jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa。我们需要Danych poinformuje Użytkownika o logice związanej z decyzją, jak również o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takigo przetwarzania Danych Użytkownika przez Danych管理员。

udostəpnianiedanych oveobowych我prizekazywanie danych Osobowych doKrajówtrzecich

管理员Danych聂udostępniDanych OsobowychUżytkownikajakimkolwiek stronom trzecim我聂ujawni publicznie Danych Osobowych,邻ILE takie przekazywanie聂opiera SIE呐konkretnej zgodzieUżytkownika,niezbędnej做realizacji umowy zawartejpomiędzyUżytkownikiem一个Administratorem Danych,LUB GDY takie przekazywanie Danych Osobowych开玩笑W¯¯INNYsposóbdozwolone lubobowiązkowena mocy prawa lub na mocyzarzędzeniaorencejnego lubsądowego。

管理员Danych przesyła Dane Osobowe Użytkownika do następujących odbiorców: podmioty stowarzyszone, partnership, dostawca usług hostingowych, pozostali dostawcy itp。
Należypamiętać,泽W¯¯przypadku,GDY丹麦OsoboweUżytkownikaSA przekazywane做podmiotówprzetwarzającychLUB斯特龙trzecichznajdującychSIE波萨Europejskim Obszarem GospodarczymW¯¯krajach,które聂萨uznawane przezKomisjęEuropejskąZAgwarantująceodpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych,管理员Danych zapewniwdrożenieodpowiednichśrodkówzgodniez doobowiązujəcymiprzepisami prawa krajowego ieancejskiego w zakresie Ochrony danych。uğytkownikmożeuzyskaćkopięodpowiednichzabezpieczeńleuxferficecjedotyczącetego,gdziezostałytakiekopieudostępnione,przesyłajīcnamwiacomośćelektronicznōnaadres:daneosobowe@etexgroup.com

WykorzystywaniePlików饼干

Pliki Cookie到MałePlikiTekstowe Umieszczane W KomputerzeUīytkownika润滑莲菊UrządzeniuPrzezWitryny Netnety Odwiedzane PrzezUëytkownika。są一个szeroko stosowane w celuzwiększeniawydajnościdziałanialub pracy witryn intrantnycych jakrównieżprizekazywania信息jiwłaścicielomwitryny Internatowej。

Ogólnefiginalcjeo wykorzystywanych plikach cookie

Niniejsza Witryna Internetowa korzystažplików饼干做przechowywania preferencjijęzykowychUżytkownika,做przeanalizowania wykorzystania Witryny przezUżytkownikaW¯¯ramach谷歌分析,做aktywacji funkcji interakcjispołecznościowychžobsługiwanymizewnętrznymiwitrynamispołecznościowymi]。GDYUżYTKOWNIKODWIEDZANASZąWITRYNONITYLINGOLINEWONINTIONOWONRAZ PIERWSZY,Straz Pierwszy,StrazWejīciowawyświetlificinetacjena tematprywatnościiiodpowiedniesformułowaniadotyczącezgody na wykorzystanieplikówcookiezapośrednictwem“baneru na tematplikówcookie”。W¯¯przypadku dalszego aktywnego korzystania przezUżytkownikaŽWitryny Internatowej我braku aktywnego sprzeciwu泽stronyUżytkownikaNA wykorzystywanieplików饼干,UżytkownikwyrażazgodęNA korzystanieŽplików饼干,一个塔卡Zgoda酒店będzieprzechowywana瓦特przeglądarceUżytkownika,ABY informacje TE聂musiałyBYC powtarzane呐każdej希隆斯克斯拖Witryny Internetowj。W przypadku braku zgody wprizeglądarceużytkownika(np.jeśliużytkownikuanunąłplikicookieużytkownika),“Baner na tematplikówcookie”zficemacjami o obliech pojawisińponnownie przynastȱpnymodwiedzeniu witrynynextnikowjprzezużytkownika。管理员DanychMoëeZainstalowaćiKorzystaćZPEWNYCHTechnicznie WymagandchPlikówCookie,KtórenieWymagająuprzedniejZgodyUżytkownika。管理员DANYCHMOżEROWNIEżWYKORZYSTYWAćSESYJNE PLIKI Cookie,KtóreSąUPARTYCZNIEUSUWANE POZakońńCzeniuSesjiUżYTKOWNIKAiKtóreRównieżniewymagająwcześniejszejzgodyużniejszika。Pozostałepliki饼干(takie JAK pliki饼干poprawiającenawigacjępoprzez rejestrowanieokreślonychdanych - dziękiczemuUżytkownik聂姆斯ponowniewprowadzaćtakich danychW¯¯każdympołączeniu - 我dostosowywaniezawartościWitryny Internatowej做preferencjiUżytkownika)莫高BYC instalowane我wykorzystywane呐podstawie zgodyUżytkownika

Dodatkowe informacje na temat konkretnych plików cookie

谷歌分析: Niniejsza Witryna internettowa korzysta z谷歌Analytics, które jest narzędziem analizy danych internettowych firmy谷歌Inc.(谷歌)。谷歌Analytics wykorzystuje pliki cookie w celu umożliwienia Administratorowi Danych przeanalizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny internettowej。

Z uwago na to, że Administrator Danych aktywował anonimizację przekazywanych adresów IP,谷歌przed takim przekazaniem skraca / anonimizuje ostatni oktet address IP w państwach członkowskich EOG。Pełny地址IP jest wysyłany i skracany przez serwery谷歌w USA wyłącznie w wyjątkowych przypadkach。谷歌wykorzysta的信息和信息的网址Użytkownika z Witrynie internettowej, worzenia dla administratatora danych raportów na temat aktywności na Witrynie internettowej oraz świadczenia dla administratatora danych innych usług związanych z aktywnością na Witrynie internettowej korzystaniem z Internetu。谷歌zobowiązany jest nie kojarzyć adresu IP Użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez谷歌。Więcej informacji dotyczących warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html。Należy pamiętać, że w niniejszej Witrynie internettowej kod谷歌Analytics jest uzupełniany przez“anonimizowany adres IP”,aby zapewnić anonimowy zbiór adresów IP (tzw。maskowanie adresow IP)。

JakZapiegaćZapisywaniuPlikówCookie

uğytkownikmożezapobieczapisywaniuplikówcookie,Odpowiedniodostosowującwykorzystywanąprzezsiebieprzeglądarkę。rzeczywiściewiększośćprzeglądarekneumentowychumożliwiakontrolęwiększościplikówcookie zapomocýustawieńprzeglądarki。Więcejfiginalacjina temat zapobiegania zapisywaniuplikówcookiemośnaleźćna stronie http://www.allaboutcookies.org。
Jednakże, w takim przypadku niektóre właściwości Witryny internettowej mogą nie działać poprawnie, a niektóre funkcje Witryny internettowej mogą nie być dostępne dla Użytkownika。

jakusuwać/dezaktywowaýplikicookie

w celuuusunięcia/ dezaktywacji wszystkichplikówcookie zapisanych na KomputerzeUōytkownika,WiększośćśćśćśćęknetynowiCołkowiciewyłęczyćłkowiciewyłęczyćkorzystaniezplikówcookie lubusunąćpliki cookie zapisane przezokreślonedomeny / witrynynelinnowoy。Więcejfiginalacjina tematdostəpnejest na stronie pomocyprzeglądarkiużytkownika:

Uīytkownikmožewszczególnościuniemożliwić谷歌zbieranie i wykorzystiewanie danych(plikówcookie i Adresu Ip)w przypadkukażdejodwiedzanejprzezużytkownawitrynyneultsowj przez pobranie i zinsstalowanie wtyczkiprozeglądarkidostəpnejpodadresemhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-gb.

Użytkownik może również wyraźnie odmówić korzystania z谷歌Analytics na tej Witrynie internettowej, klikając poniższy link。Plik cookie na temat rezygnacji zostanie zapisany na komputerze, co uniemożliwi przyszłe pobieranie danych podczas odwiedzania tej Witryny internettowej przez Użytkownika:
< a href = " javascript: gaOptout () " >Dezaktywacja谷歌分析

Udostępnieniew mediachspołecznościowych

Ze względu na ochronę danych Administrator danych celowo zdecydował się nie wykorzystywać bezpośrednich wtyczek sieci społecznościowych w jego Witrynie internettowej。W zamian,管理员Danych wykorzystuje alternatywne rozwiązanie techniczne, które pozwala Użytkownikowi zdecydować, czy i kiedy przekazać dane do operatorów sieci społecznościowych。Tak więc, gdy Użytkownik odwiedza Witrynę Internetową, dane nigdy nie są automatycznie przesyłane do sieci społecznościowej。Wyłącznie, gdy Użytkownik sam aktywnie kliknie odpowiedni klawisz, przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik połączy się z serwerami sieci społecznościowej, tj。kliknięcie na丹妮元素,następnie kliknięcie na圣像ęsieci热点łecznościowej oznacza zgodęUżytkownika na阿宝łączenie sięprzeglądarki Użytkownika z serwerami sieci热点łecznościowych我真正łanie danych o Użytkowaniu做迪高operatora sieci热点łecznościowej, niezależ聂od迪高,czy Użytkownik jest subskrybentem takiej sieci热点łecznościowej。

管理员Danych Nie MaWpływuna charakter lub zakres danych,któremogənastəpniegromadzićsiecispołecznościowe。Informacje呐TEMAT celu我zakresu gromadzenia danych,dalszego przetwarzania我wykorzystywania danych przez siecispołecznościoweoraz prawUżytkownikaW¯¯zakresie ochrony danych我odpowiednichustawieńkonfiguracyjnychmożnaznaleźćW¯¯odpowiednich wytycznychdotyczącychprywatnościW¯¯sieciachspołecznościowych。

Linki dozewnętrznychstron neutewych

Wniektórychobszarach niniejszejwitrynyneinkownowjiaćlinkidozewnętrznychtronnetynewych,któreniepodlegająpostanowieniami niniejszejfinjeceacji o o rochie danych。Linki tesìudostəpnianedlawygodyużytkownika;należyjednakpamiętać,ZE管理员Danych聂sprawuje kontroli NAD takimi stronami trzecimi LUB ICH stronami internetowymi oraz ZE TEzewnętrznestrony internetowe BEDApodlegałyinnej信息详细信息öochronie danych瓦特zakresie danych zebranych ODUżytkownika,GDYUżytkownikznajdzie NA tychzewnętrznych斯特罗纳克internetowych。管理员DanychZachīcaużytkownikadouważnegoprzeczytania信息ji o ohronie danych wszystkich stron neutnewych przed prozekazaniem信息jiumożliwiającychosobistąidentyfikację。

Okres przechowywania danych

行政长官Danych zachowa Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie tak długo,向konieczne do realizacji celów opisanych powyżej lub zgodnie z wymogami prawa开玩笑。

bezpieczeństwo我poufność.

管理员Danych wdrożył środki techniczne i organization the standard - dowymi praktykami branżowymi w celu zapewnienia odpowiednigo poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych Osobowych。Niemniej jednak bezpieczeństwo wymaga wysiłku ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów。管理员Danych扎克ęca zatem Użytkownika做udziałU w tych działaniach poprzez podejmowanie odpowiednichśrodkow bezpieczeństwa przez Użytkownika, w tym korzystania z silnych哈泽ł我zachowywania poufności wszystkich nazw Użytkownikow我哈泽ł(w stosownych przypadkach)。

Korzystanie Z Witryny Internetowej Przez Dzieci

Niniejsza Witryna互联网上有一个jest przeznaczona dzieci poniżej 16 roku życia我有一个jest do nich skierowana。管理员Danych świadomie nie zbiera jakichkolwiek informacji od takich osób。Jeśli zdaniem Użytkownika, dziecko Użytkownika udostępniło Danych dane osobowe, prosimy o kontakt z Administratorem Danych pod addressdaneosobowe@etexgroup.com

PrawaUōytkownika

我们的名字是Użytkownik może skorzystać z prawa Użytkownika do żądania dostępu do danych i ich poprawiania oraz, W zależności od przypadku, usunięcia wszelkich danych Osobowych dotyczących Użytkownika。Użytkownik może również wyrazić przeciw wobec przetwarzania lub zażądać ograniczenia przetwarzania i skorzystania z prawa do przeniesenia danych (w zależności od przypadku), zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, wysyłając podpisany formularz wniosku wrazz kopią doodu osobistego,护照lub innego dowu tożsamości Użytkownika nadaneosobowe@etexgroup.comlub na piśmie na adatora danych。

我们的名字是wpływu na zgodność我们的名字是zgodę wydaną przed takim cofnięciem。

JAKO osoba,której丹麦dotyczą,Użytkownik马prawozłożyćskargę做organu nadzorczego(WszczególnościW¯¯państwieczłonkowskimUNII Europejskiej,Wktórymznajduje SIE miejsce zamieszkaniaUżytkownika,miejsce pracyUżytkownikaLUB miejsce,Wktórymdoszło做naruszenia),jeśliUżytkownikuzna,ZEPrzetwarzanie danych Osobowychdotyczęcychużytkownikanaruszaobowiązująceprzepisy o o rochie danych。

数据wejścia w życie i zmian

Niniejsza Informacja o Ochronie Danych obowiązuje od 25.05.2018 r..行政长官Danych zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszej Informacji o Ochronie Danych w downnym momcie。Użytkownik powinien okresowo zapoznawać się z najnowszą wersję niniejszej Informacji o Ochronie Danych, ponieważ dalsze korzystanie z niniejszej Witryny internettowej przez Użytkownika po opublikowaniu zmian niniejszych postanowień będzie oznaczać, że Użytkownik potwierdza te zmiany。

Dziękujemypaństwuzaodwiedzenie niniejszej witrynynextinyj。

Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">