Adatvédelmiszabályzat

叶斑菊

A jelenAdatvédelmifignációcéljaafelhasználótájékoztatásaaszemélyesAdatairól,Meselyke普拉特顶级SP。动物园。(AKIadatkezelőkéntJAR EL,一个továbbiakban“Adatkezelő”(székhely:Przecławska8,03-879瓦尔索,一个NemzetiBíróságCégjegyzékébe一个VarsóiKerületiBíróságáltal,AZországoscégnyilvántartás13.számúKERESKEDELMIhivatalánálbejegyezve,KRS-számUL 0000080938)。)GyījtA.www.preyspecies.com.webhelyen (tovabbiakban Webhely) keresztul es annak magyarazatat kepezi, miert gyűjti es feldolgozza az Adatkezelőaz ilyen szemelyes adatokat, milyen jogalapon es milyen modon dolgozza恶魔一个Felhasznalo altal az Adatkezelőrendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat, es milyen szemelyes adatokat ism梅格az Adatkezelő一Felhasznalo webhelyen tortenőlatogatasa soran。A Webhely Felhasználó általi használata A jelen Adatvédelmi Információ elfogadását jelenti。

jogalap.

Személyes Adatait az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük。Hozzájárulását joga van bármikor visszavonni anélkül, hogy ez érintené a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét。

Agyűjtöttszemélyesadatok

Az Adatkezelő kétféle módon gyűjti a Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat (a továbbiakban:“Szemelyes Adatok“):

 1. AzonInformációkRögzítésvelésküldésével,Meselyeke AFelhasználóALyhelyesOldalain Visz是。a“*” - galjelöltfigrounációkatahhozátkelladni,hogy azadatkezelőeldet tudjon tenni azalábbiakbanmeghatározott,azadatfeldolgozásalkapcsolatoskövetelményeknek。一个FelhasználótólközvetlenülgyűjtöttSzemélyesAdatok AZalábbiakatfoglaljákmagukbancsaládi-éSutónév,születési基准vagyéletkor,állampolgárság,lakóhelyvagy munkahely CIME,magán-vagyszolgálati电子邮件CIM,magán-vagyszolgálatimobiltelefonszámvagyMÁStelefonszám,tevékenység,beosztás,CIM,üzenet,ip-címvagy afelhasználóáltalazadatkezelőszámáraátadottmásszemélyesadatok生病了。Elérhetőségiinformációk。AZAdatkezelőkérhetiafelhasználótól,termékekkelvagyszolgáltatásokkal生病。AZAdatkezelýCégévelKapcsolatosKommentek,Észrevételekvagymásfignációkmegadását。AZAdatkezelýMásMeghatározottFignamációFajtákat是KérhetAPályázatokkal,MásAkciókkalVagyMarketingTevékenységekkelKapcsolatban,IdeértveAzöveg-,视频 - VagyAudiótartalomKüldését。。
 2. cookiefájloksegítségével。

További információ a cookie fájlokról az alábbiakban található。

A Személyes Adatok felhasználása

A Felhasználó Személyes Adatait az Adatkezelő kizárólag arra használja, hogy az alábbi kötelességeknek tudjon eleget tenni:

 1. 一个Felhasználóközvetlenmegkeresésénekmegválaszolása,abban AZidőbenmegadottleírásnakmegfelelően,amikor AZAdatkezelő一个FelhasználóSzemélyesAdataitgyűjtivagy一个FelhasználónakMÁSMod开启közöltidőben,一个FelhasználóiSzemélyesAdatokfelhasználásaelőtt;
 2. 一个WebhelyFelhasználóÁltaliSználatánakKezelése,IdeértveamegfelelőkörbenafelhasználótészvételétPályázatokon,纽约尼奥·斯科康,MásAKCIósAJánlatokonvagyegyégekben;
 3. e-mailek vagy egyeb营销informaciok kuldese Felhasznalo reszere一kivalasztott markakrol, az Adatkezelőkapcsolt vallalkozasairol es / vagy partnereiről, akikkel az Adatkezelőkozos akciokat vagy programokat folytat, amelyek irant erdeklődhet一Felhasznalo elektronikus levelezes / levelezes szoveges uzenetek utjan (felteve, hogy Felhasznalo előzetes kifejezett hozzajarulasat其梅格az Adatkezelő山峡/ kapcsolt vallalkozasoknak es / vagy az Adatkezelőpartnereinek,ha ezt az érvényben lévő jogszabályok írják elő)。

阿兹Adatkezelőosszekapcsolhatja一Felhasznalo altal kuldott szemelyes adatokat mas szemelyes adatokkal, melyeket Az AdatkezelőFelhasznalorol mas forrasokbol, azonos cellal szerzett, ideertve azt, hogy一Felhasznalo szemelyes Adatait Az Adatkezelőrendelkezesere mas helyeken vagy mas介质(薄荷pl. kozossegi platformok) kozvetitesevel bocsatotta。Ezek a források az alábbiakat foglalják magukban: LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, Twitter。

Az Adatkezelő nem használhatja fel a Felhasználó Személyes Adatait más, a jelen Adatvédelmi Információban meg nem határozott célokra, kivéve ha Az adott helyzetben megfelelő törvényes engedélyek rendelkezésre állnak。A Személyes Adatok más célra való felhasználásának mindegyik esetében az Adatkezelő köteles A Felhasználót az ilyen változásról A jelen Adatvédelmi Információban tájékoztatniA Felhasználó hozzájárulásán alapuló tevékenységek esetén az Adatkezelő nem dolgozza fel A Felhasználó Személyes Adatait az ilyen új célokra A Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül。

Aszemélyesadatokkülönlegeskategóriája

Az Adatkezelő nem fogja gyűjteni生病。feldolgozni a Felhasználóra vonatkozó Személyes Adatok különleges kategóriáját。A személyes adatok különleges kategóriái olyan adatokat foglalnak magukban, melyek feltárják A faji vagy etnikus származást, A politikai, vallási vagy filozófiai nézeteket ill。más, hasonló jellegű nézeteket, a szakszervezeti tagságot, genetikai adatokat, a természetes személy egyértelmű azonosítására szolgáló biometrikus adatokat, egészségre, nemi életre vagy szexuális preferenciákra vonatkozó információkat。

Közvetlen营销营销

AZAdatkezelýNemhasználjafel afelhasználószemélyesadataitközvetlenmarketingcéljairaafelhasználólelőzeteskifezetthozzájárulásanélkül,kivéve,ha eztazérvénybenlévőjogszabályokLehetővéteszik。

Amennyibben一Felhasznalo barmikor ugy不该,hogy nem kivan tovabba az Adatkezelőtől semmilyen kereskedelmi vagy promocios informaciot kapni,一个Felhasznalo dijmentesen es indokolas nelkul lemondhat barmilyen kozvetlen营销kampanyrol es tiltakozhat Szemelyes Adatainak ilyen celu feldolgozasa艾伦,az Adatkezelőreszere elektronikus uzenetet kuldesevelperforment.data.promat.see@etexgroup.com.CíméreésA“Lemondásra”vonatkozónformációmegadásával。一只Felhasználósetlegigénybevecetazadatkezelőtőlkapottprovóciósanyagban foglaltlemondásieljárást是。

EmlékezniKellArra,Hogy AzAdatkezelőtőlérkezőakciósÜzenetekrőlvalólemondásnemteszilehetettleetlennéafelhasználószámára,hogy azadatkezelővelmegkötöttbármilyenszerződésselKapcsolatosInformádéssselKapjon。

Automatizalt donteshozatal

AZAdatkezelýNemhasználjaazautomatizáltdöntéshozatalifolyamatokat,IdeértveProfilozástKivéve,Ha EztAzérvénybenLévýJogszabályokLehetővéTeszik。EBBEN AZ ESETBEN AZADATKEZELINTÁJÉKOZTATJAAFELHASZNÁLOTADÖNTÉSSELKAPCSOLATOSLOGIKÁROLLILL。FelhasználóiAdatokAdatkezelőÁltaliilenfeldolgozásánakJelentésérīléselőreláthatókövetkezményeiről。

Aszemélyesadatokrendelkezésrebocsátásaéshaladikországokbavalótovábadása

AZAdatkezelőNEMbocsátja一个FelhasználóSzemélyesAdataitbármilyenharmadikszemélyekrendelkezéséreéSNEM hozza azokatnyilvánosságra,amennyiben AZ ilyenátadásNEM一个Felhasználókonkréthozzájárulásánalapul,的mely一个FelhasználóéSAdatkezelőközöttmegkötöttszerződésteljesítéséhezszükséges,vagy公顷SzemélyesAdatok ilyenátadásaegyébMod开启megengedettvagykötelezōajogszabályvagyaközigazgatásivagybíróságiszervelendelésealapján。

Személyes Adatait a következő címzetteknek továbbítjuk: az Etex csoport vállalatai (a Promat TOP Sp. z o.o.), társvállalatok, partnerek, tárhelyszolgáltatók, beszállítók。

Emlekezni凯尔arra, hogy abban az esetben,哈一个Felhasznalo Szemelyes Adatait az Europai Gazdasagi Tersegen kivuli olyan orszagokban列弗őfeldolgozoknak vagy harmadik szemelyeknek adjak, amelyeket az Europai Bizottsag nemő坐涉外Szemelyes Adatvedelem szempontjabol megfelelőszintet biztositonak, az Adatkezelőmegfelelőintezkedesek bevezeteset biztositja az ervenyes nemzeti es Europai adatvedelmi jogszabalyoknak valo megfeleles celjabol。A Felhasználó másolatot kaphat A megfelelő védőintézkedésekről病。információt arról, hol bocsátották rendelkezésre az ilyen másolatokat, aperforment.data.promat.see@etexgroup.com.címünkre való elektronikus üzenet küldésével。

饼干fajlok felhasznalasa

A cookie fájlok A Felhasználó számítógépén vagy más berendezésén A Felhasználó által látogatott webhelyek által elhelyezett kis szöveges fájlok。Széleskörűen kerülnek alkalmazásra a webhelyek teljesítményének növelése érdekében valamint a webhely tulajdonosainak való információ szolgáltatás céljából。

Általánosfignációkafelhasználtcookiefájlokról

一个耶伦Webhely饼干fájlokathasználtöbbekközöttazért,hogylehetővétegye一个nyelvibeállításoktárolását,一个Webhely上általihasználatánakelemzését谷歌Analytics(分析)segítségével,ES一közösségioldalfunkciókhasználatáttámogatottkülsőközösségihálózatépítőweboldalakesetében。Amikor一个FelhasználóELSO alkalommal一个Webhelyünkrelátogat,一个kezdőoldalAZadatvédelemrevonatkozóinformációkatéS一个cookiefájlokhasználatáravonatkozóhozzájárulásmegfelelőmegfogalmazásaitjelenítiMEG一个“cookiefájlokrólszóló旗帜”segítségével。哈Felhasználótovábbra是aktívanhasználja一个WebhelytéSaktívanNEM tiltakozik一个cookiefájlokhasználata艾伦,AZ egyet jelent一个Felhasználó饼干fájlokhasználatáhozValo的hozzájárulásával,一个Felhasználóhozzájárulásátfejeziき一个cookiefájlokhasználatához,EZ一个hozzájárulás一个Felhasználóböngészőjébenkerültárolásraúgy,Hogy Ezeket AzInformációkat一位麦克兰古老的古老KelljenMegismételni。Amennyiben一个Felhasználóböngészőjébennincshozzájárulás(复数公顷Felhasználótörölte一个Felhasználói饼干fájlokat),AZadatvédelmiinformációkattartalmazó“曲奇fájlokrólszóló旗帜”伊斯梅特megjelenik一个WebhelyFelhasználóáltalikövetkezőlátogatásánál。AzAdatkezelýTelepíthetésIgénybe骑自由尼斯MűszakilagszükségesCookieFájlokat,Melyekhez AFelhasználóelőzetesHozzájárulásaNemszükséges。AzAdatkezelýFelhasználhatjaSzesszióCookieFájlokat是,MeselykaFelhasználóiSzesszióBefejezéseUtánIomaItatikusanTörlődnek。AZegyéb饼干fájlok(薄荷PL一meghatározottadatokrögzítéseútjánnavigálástsegítő饼干fájlok - ennekköszönhetően一个FelhasználónakNEM凯尔AZ ilyen adatokat明登kapcsolásnálújrabevezetnie - éS一个Webhelytartalmának一个FelhasználóipreferenciákhozValo的igazításáraszolgálófájlok)一FelhasználóhozzájárulásaalapjántelepíthetőkéSFelhasználhatók。AZAlábbiTáblázatbanAFELHASZNÁLóMindenLényegesFignációtTalálAjelenwebhelyáltalhasználtcookiefájlokról。

CookieKezelésHELEE.

Cookie Neve.

A tárolt információ kategóriája

厘米/秒

Domen

饼干fajl tipusa

Tarolas ideje

Felhasználónyomonkövetéséhezkapcsolódik

TovábbításHarmadikFélRészére

HarmadikFélAdatvédelmiszabályzata

平台

.ASPXAUTH_Etex

Látogatóiemilileciák.

AzonosítjaafelhasználótésLehetővéTesziAzerverHitelesítését

www.preyspecies.com.

Preferenciak

MUNKAMENET.

Nem

Igen

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

平台

阿希德

Profiladatok

Ezek a cookie fájlok az Ön számára relevánsabb és az érdeklődésének jobban megfelelő hirdetések megjelenítésére szolgálnak。Továbbá korlátozzák az egyes hirdetések megjelenésének számát és segítenek a hirdetési kampány hatékonyságának mérésében

www.preyspecies.com.

营销

Allando

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

平台

ASP.NET_SessionId.

Technikai informaciok

Eltárolja a látogatói munkamenet állapotát az egyes oldalak közötti kérések szerint。

www.preyspecies.com.

szükséges.

MUNKAMENET.

nem

Nem

NA.

平台

cookielawbanneraccepted

OldalNavigáció.

Tároljaafelhasználócookiefájlokelfogadásáravonatkozóálapotát

www.preyspecies.com.

szükséges.

40电动车

nem

Nem

NA.

平台

eternitbe #朗

OldalNavigáció.

Megjegyzi a kiválasztott nyelvet a további böngészés megkönnyítése érdekében

www.preyspecies.com.

Preferenciak

MUNKAMENET.

nem

Nem

NA.

平台

eternitbe#persistedlang

OldalNavigáció.

Megjegyzi a kiválasztott nyelvet a további böngészés megkönnyítése érdekében

www.preyspecies.com.

Preferenciak

40电动车

nem

Nem

NA.

平台

scWfmAntiCSRF

Technikai informaciok

Megakadályozza az oldalon keresztüli kéréshamisítás támadásokat, melyek során egy rosszindulatú webhely befolyásolhatja a felhasználó böngészője és valamely webes alkalmazás közötti interakciót, parancsot küldve a böngészőnek

www.preyspecies.com.

szükséges.

MUNKAMENET.

nem

Nem

NA.

桑默

库克考虑

Látogatóiemilileciák.

Tároljaafelhasználócookiefájlokelfogadásáravonatkozóálapotátazaktuálisdoménrevonatkozóan

www.preyspecies.com.

szükséges.

1év.

nem

Igen

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

桑默

CookieConsentBulkTicket

Látogatóiemilileciák.

Engedélyezi一个cookie fájlok elfogadását több weboldalra vonatkozóan

www.preyspecies.com.

Preferenciak

1év.

nem

Igen

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

谷歌címkekezelő.

shoppingbasket.hash

Technikai informaciok

Titkosítja a bevásárlókosárra vonatkozó információkat

www.preyspecies.com.

szükséges.

30小睡

nem

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌címkekezelő.

shoppingbasket.itemcount

Technikai informaciok

Eltárolja a látogatói munkamenet állapotát az egyes oldalak közötti kérések szerint。

www.preyspecies.com.

szükséges.

30小睡

nem

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌címkekezelő.

shoppingbasket.timestamp

Technikai informaciok

Eltárolja a látogatói munkamenet állapotát az egyes oldalak közötti kérések szerint。

www.preyspecies.com.

szükséges.

30小睡

nem

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌címkekezelő.

BIGipServer #

Technikai informaciok

一个webhelyreérkezőformalmatTöbbSzerverreOsztjaSzétAválaszidőOptimalizálásaérdekében。

www.preyspecies.com.

szükséges.

MUNKAMENET.

nem

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌címkekezelő.

__cfduid

Technikai informaciok

A Cloudflare tartalomhálózat használja A megbízható互联网forgalom azonosítására

www.preyspecies.com.

szükséges.

1év.

nem

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌címkekezelő.

_ga

Statisztikai adatok

Egyedi azonosítót regisztrál,仅仅是felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál。

www.preyspecies.com.

Statisztika

2电动汽车

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌címkekezelő.

_gat

Statisztikai adatok

A谷歌分析használja A lekérési arány szabályozására

www.preyspecies.com.

Statisztika

MUNKAMENET.

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌címkekezelő.

_GID.

Statisztikai adatok

Egyedi azonosítót regisztrál,仅仅是felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál。

www.preyspecies.com.

Statisztika

MUNKAMENET.

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌címkekezelő.

收集

营销adatok.

Lehetővé teszi az adatgyűjtést megjelenítés és keresési remarketing céljából

www.preyspecies.com.

营销

MUNKAMENET.

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌címkekezelő.

FR.

营销adatok.

FacebookHasználjaAkülönbözýHirdetettTemenékekMegjeleníséshez(PéldáulHalaadikFélHirdetőktőlMazármazólvalósIdejýAjánlattétel)

www.preyspecies.com.

营销

3Hónap.

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌címkekezelő.

tr

营销adatok.

一个Facebook hasznalja

www.preyspecies.com.

营销

MUNKAMENET.

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌címkekezelő.

广告/ GA-Audiences

营销adatok.

A Google AdwordsHasználjaAzonLátogatókElkötelezésére,Akiknek Az OnlineViselkedéseAlapjángeííliMeg,HogyPotenciálisVásárlókk。

www.preyspecies.com.

营销

MUNKAMENET.

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌címkekezelő.

搜集

Statisztikai adatok

A谷歌Analytics számára küld adatokat A látogató eszközéről és viselkedéséről。尼omon követi a látogatókat az eszközeiken és marketing csatornákon keresztül。

www.preyspecies.com.

营销

MUNKAMENET.

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌címkekezelő.

_mkto_trk.

营销adatok.

Ez a nyomon követő cookie fájl lehetővé teszi a webhely számára, hogy látogatói viselkedést társítson egy e-mail marketing kampány címzettjéhez, az adott kampány hatékonyságának méréséhez。

www.preyspecies.com.

营销

2电动汽车

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

谷歌Terkep

n

Készülékazonosítótnyoomonkövetýdatok

Egyedi azonosítót regisztrál,仅仅是azonosítja a visszatérő felhasználó készülékét。Ezt az azonosítót használja a célzott hirdetésekhez。

www.preyspecies.com.

营销

6 honap

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

YouTube

全球定位系统(GPS)

Helykövető adatok a készülékre vonatkozóan

egyediazonosítótregiSztrálaMobilkészülékhez,HogyNyoomonKövethesseAztAföldrajziGPSHelymeghatározásAlapján。

www.preyspecies.com.

营销

MUNKAMENET.

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

YouTube

参照

Felhasználók nyomon követésére szolgáló adatok

Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet a谷歌arra használ, hogy statisztikát készítsen az adott felhasználó YouTube videó megtekintési szokásairól a különböző webhelyeken。

www.preyspecies.com.

营销

8Hónap.

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE

Felhasználók nyomon követésére szolgáló adatok

Beágyazott YouTube videókat tartalmazó oldalak esetén megpróbálja megbecsülni a felhasználó sávszélességét。

www.preyspecies.com.

营销

179年小睡

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

YouTube

YSC

Felhasználók nyomon követésére szolgáló adatok

EgyediAzonosítóttregiSztrál,HogyStatisztikátkészítsenafelhasználóÁltalMegtekintettYoutubevideókról。

www.preyspecies.com.

营销

MUNKAMENET.

Igen

Igen

https://policies.google.com/privacy

Továbbifiginációkkonkrétcookiefájlokról

谷歌分析:一位Jelen Webhely A Google AnalyticsTerméketMastználja,Id Google Inc.(谷歌)Cég上网AdatokElemzéséreSzolgálóSzköze。Google Analytics CookieFájlokatSználArra,Hogy AzAdatkezelýSzámáraLehetővéTegyeAnnakElemzését,HogyanHasználjákafelhasználók是一个webhelyt。

Tekintettel Arra,Hogy AzAdatkezelýAktiváltaAzÁtadottIPCímekAnonimizálását,AzIlyenÁtadásElőttAzEgtGagállamaibanA谷歌Lerövidíti/Anonimizáljaaz ipcímutolsóoktetjét。A Teljes IPCímAz USA-BanLévýGoogleSzerverekÁltalCsakKivételesEsetekbenKerülKüldésreésRövidítésre。Ezeket AZinformációkat谷歌的ARRAhasználja恶魔,hogyértékelje一个WebhelyFelhasználóáltalihasználatát,一个Webhelyen Valo的aktivitásrólszólójelentéseketkészítsenAZAdatkezelőszámára,valamintMÁSszolgáltatásokatnyújtsonAZAdatkezelőszámára一个WebhelyiaktivitássaléS互联网használatávalkapcsolatban。谷歌Kötelessége,HogyNemKöthetiÖsszeAFELHASZNÁLOIPCímétAGOOGLAGÁLTALTÁROLTMÁSADATOKKAL。TovábbifiginációAlználatiFeltételekrőlésazadatvédelemrőlahttp://www.google.com/analytics/terms/gb.htmlWebHelyentalálható。EmlékezniKellArra,Hogy A Jelen WebHelyen A Google AnalyticsKódjátAZ“AnonimizáltIPCím”EgészítiKnakakérdekében,HogyBiztosítsaAz Anonim IPCímekGyűjteményétIP(ún。IPCímekMaszkolása)。

HogyanMegelőzhető饼干FájlokMentése

A Felhasználó megelőzheti A cookie fájlok mentését az általa használt böngésző megfelelő igazításával。Valóban, az互联网böngészők többsége lehetővé teszi a legtöbb cookie fájl ellenőrzését beállítások segítségével。További információ一个cookie fájlok mentésének megelőzéséről一个http://www.allaboutcookies.orgWebHelyentalálható。

Ebben Az esetben azonban一个webhely egyestulajdonságainemmegfelelőenműködhetnek,ez egyesfunkciókdigaotsetbennemállnakafelhasználóRendelkezésre。

hogyantörölhetők/deaktiválhatóka cookiefájlok

一只FelhasználóSzámítógépénElmentettValamennyi CookieFájlTörlése/DeaktiválásaCéljábólALeadöbb互联网BöngészőLehetővéTesziA饼干FájlSználatánakTeljesKikapcsolását病。AMeghatározottdomének/webhelyekáltalelmentettcookiefájloktörlését。Errīltovábbifignációafelhasználóiböngészősúgóollalánttalálható:

 1. 铬合金:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en.
 2. IE浏览器:http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
 3. Firefox:http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 4. Safari:https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 5. Safari na ios:https://support.apple.com/en-us/HT201265
 6. 歌剧:http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies.

A Felhasználó különösen megakadályozhatja谷歌számára az adatok (cookie fájlok és IP cím) gyűjtését és felhasználását A Felhasználó által látogatott minden Webhely eseténhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GBCímenTalálhatóböngészőBővítményetöltésévelésTelepítésével。

A Felhasználó kifejezetten megtagadhatja A谷歌Analytics használatát ezen A Webhelyen is, az alábbi linkre kattintva。A lemondásra vonatkozó cookie fájl A számítógépen kerül elmentésre, ami lehetetlenné teszi A jövőbeni adatgyűjtést A Felhasználó jelen Webhely látogatásánál:谷歌分析Deaktivalasa

MegosztásKözösségiMédiákban.

MogulokatHasználundközösségiMédiaBeépülőHagyLehetővéTegyükAzÖnSzámáraAnewsenenttálhatónfignációkmegosztását的Faceepon,Twitteren,Youtube-on,Linkedinen,Instagramon,Snapchaten,一个“Megosztás”GombSegítségével。

Az adatvédelemre való tekintetel Az Adatkezelő szándékosan úgy döntött, hogy a Webhelyén nem használja a közvetlen közösségi bővítményeket。Ehelyett az Adatkezelő alternatív műszaki megoldást használ, meely lehetővé teszi a Felhasználó számára annak eldöntését, hogy akarja-e és mikor az adatokat a közösségi médiák üzemeltetőinek átadni。Így tehát, ha a Felhasználó a Webhelyre látogat, az adatok sohasem kerülnek automatikusan továbbításra a közösségi hálózatba。Kizarolag akkor, ha Felhasznalo米加nyomja梅格一megfelelőbillentyűt, az altala hasznalt bongeszőkapcsolatot hoz letre一kozossegi mediak szervereivel, vagyis az adott elemre valo kattintas, majd一kozossegi halozat ikonjara valo kattintas一Felhasznalo hozzajarulasat jelenti ahhoz, hogy一bongesző我kapcsolatot hozzon letre一kozossegi mediak szervereivel es一hasznalatra vonatkozo adatokat kozossegi媒体uzemeltetőjenek kuldje attol fuggetlenul,hogy a Felhasználó az ilyen közösségi hálózat tagja vagy sem。

Az Adatkezelő nincs befolyással a közösségi hálózatok által gyűjtött adatok jellegére vagy terjedelmére。Az adatgyűjtés céljaira és terjedelmére, további feldolgozására és felhasználására, valamint a Felhasználó adatvédelmi jogaira és megfelelő konfigurációs beállításokra vonatkozó információk a közösségi hálózatok megfelelő adatvédelmi irányelveiben találhatók。

Linkekakülsőwebhelyekhez

A jelen Webhely egyes területein az Adatkezelő A külső webhelyekre vonatkozó linkeket helyezhet el, melyek nem tartoznak A jelen Adatvédelmi Információ hatálya alá。Ezek a链接a Felhasználó kényelme érdekében kerülnek elhelyezésre;你的身体不好,你的身体不好Adatkezelő nem gyakorol ellenőrzést你的身体不好。webhelyek felett valamint azt, hogy ezek a külső webhelyek más adatvédelmi információ hatálya alá tartoznak a Felhasználótól gyűjtött adatok tekintetében, amikor a Felhasználó ezekre a külső webhelyekre látogat。Az Adatkezelő ajánlja, hogy a Felhasználó figyelmesen olvassa el Az adatvédelmi információt minden webhelyen, mielőtt olyan információt adna át, meely lehetővé teszi személyes azonosítását。

AZ AdatokTárolásánakideje

SzemélyesAdataitaddigtároljuk,ameddig afentleírtcélokteljesítésecéljábólszükségesvagy ameddig atörvényelřírja。

biztonságéstitoktartás.

Az Adatkezelő a szakmai standard gyakorlatoknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket vezetett be a feldolgozott Személyes Adatok megfelelő biztonságának biztosítása érdekében。A biztonság azonban az összes résztvevő erőfeszítését igényli。Az Adatkezelő ajánlja tehát a Felhasználónak, hogy ezekben a tevékenységekben megfelelő biztonsági intézkedések hozatalával részt vegyen, ideértve Az erős jelszavak használatát és valamenyi Felhasználó neveinek és jelszavainak titokban tartását (adott esetben)。

一个webely gyerekek általi használata

jelen webhely nem alkalmas a 16évesnélkisebborúgyerekekszámáraésnemazoknakkészült。AZAdatkezelőTudatosan NemGyëjtsemmilyenInformációtaz ilenszemélyektől。Ha afelhasználóvéleményeszerintegy gyerek azadatkezelýRendelkezéséreSzemélyesAdatokatBocsátott,Kérjükvegyen Fel Kapcsolatot AzAdatkezelővelAzAlábbiCímenperforment.data.promat.see@etexgroup.com.

一个Felhasznalo jogai

FelhasználBármikorélhetazadatokhozalóshozzáférésreésazokhelyesbítésérevonatkozójogával,ÉsAdottEsetbenAFelhasználóiSzemélyesAdatokTörléséreVonatkozóJogával。一个felhasználótiltakozhatazadatfeldolgozásellen vagy afeldolgozáskorlátozásátkérheti生病了。AZ adatokátvitelérevonatkozójogával就是élhet(adott esetben),AZérvényesadatvédelmijogszabályoknakmegfelelően,AZaláírtkérelem-formanyomtatványnakéSszemélyiigazolvány,útlevél,vagyMÁSszemélyazonosságiokmánymásolatánakAZalábbicímre:performent.data.promat.see@etexgroup.com.迷途írásban a következő címre创建东南欧Kft。地址:8960 Lenti, Cserépgyár utca。1.

Adott esetben a Felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, függetlenül a visszavonás előtt hozzájárulása alapján történt feldolgozás jogszerűségére。

薄荷erintett szemely一Felhasznalo panaszt nyujthat是felugyeleti szervhez (kulonosen az Europai工会azon tagallamaban, ahol一Felhasznalo lakohelye, munkahelye, vagy azon他talalhato, ahol torvenysertes tortent), ha ugy latja, hogy一Felhasznalora vonatkozo szemelyes adatok feldolgozasa serti az ervenyben列弗őadatvedelmi jogszabalyokat。

Megfelelesert felelő年代tisztviselő

AZ eTex CsoportMegfelelésértFelelőstisztviselőjévelacomplianceofficer@etexgroup.com电子邮件címenveheti魔一kapcsolatot AZ上SzemélyesAdatainakkezelésévelösszefüggésbenfelmerülőbármilyenproblémaesetén,illetve AZadatvédelemrevonatkozóhatályosnemzetiéSuniósjogszabályokszerinti慢跑gyakorlásávalkapcsolatosproblémákesetén。

Hatálybalépés dátuma és változások

A jellen Adatvédelmi Információ 25.05.2018 napján lép hatályba。Az Adatkezelő fenntartja a jogát ahhoz, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse vagy törölje a jelen Adatvédelmi Információ bármely részét。A Felhasználónak időszakosan meg kell ismerkednie az Adatvédelmi Információ legújabb verziójával, ugyanis A jelen Webhely további használata Felhasználó részéről A jelen rendelkezésekre vonatkozó változások közzététele után ezen változások elfogadását jelenti。

Köszönjük a jelen Webhely látogatását。

Annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa weboldalunkon, szüksége van a jelenlegi böngésző legújabb verziójára. Itt letöltheti a böngésző ikonjára kattintva:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">