Stavebni prumysl

Spoleènost Promat je jediným svìtovým odborníkem, který nabízí stavebnímu prùmyslu kompletní portfolio produktù a systémù pasivní požární ochrany, aby vyhovìly místním zákonným požadavkùm na požární bezpeènost。Pomáháme vám chránit jak nové, tak zrekonstruované budovy pomocí osvìdèených øešení。Náš seznam refefencí nám poskytuje bohaté how - know a odborné znalosti。Naši odborníci na požární ochranu vás pøivedou ke správné volbì。

Ochrana konstrukci

Ochrana konstrukci

Hlavní konstrukce budovy potøebuje spolehlivou pasivní požární ochranu, aby si zachovala celistvost v pøípadì požáru。Promat vám nabízí vynikající øešení pro zakrytí a ochranu vaší nosné konstrukce (ocel, beton, døevo, kompozit) s pøihlédnutím k místním pøedpisùm a estetickým kritériím。

董事会 Barvy 喷雾

阿宝žarni useky

阿宝žarni useky

Ukázalo se, že efektivní požární úseky jsou nejlepším øešením pro omezení požáru a zabránìní jeho šíøení po budovì。Promat nabízí architektùm, technikùm a montážníkùm speciální požární desky, které kombinují snadnou montáž s výjimeènou požární odolností na protipožární stropy, podlahy a pøíèky。Doplòte je ohnivzdorným sklem a protipožárními dveømi a vytvoøte požární úseky, které udrží oheò a umožní lidem bezpeènou evakuaci。

Zastaveni阿宝ž阿鲁

Zastaveni阿宝ž阿鲁

Požární pøíèky vyžadují vysoce kvalitní protipožární øešení, aby byla zaruèena jejich efektivnosn。Protože specializovaní montéøi vytváøejí prùchody pro kabely a potrubí, jsou naše manžety a izolaèní potrubí instalovány tak, aby zajistitiprostor。V pøípadì požáru zabraòují intumescentní límce s napìòovacím grafitovým tìsnìním šíøení ohnì。

Odsávání kouøe & venti蕾丝

Odsávání kouøe & venti蕾丝

Odsávání kouøe我klíèové pøi hašení požáru a pøi ochranì lidí。学习ukazují, že kouø我hlavním zdrojem šíøení požáru v budovách。Toxické plyny také blokují východy z budov。原始我odsávání kouøe tak zásadní。Promat nabízí jedineèné bezúdržbové øešení pro odvod kouøe a ventilaci

Jak vám Promat mùže pomoci?

Na každém kroku vašeho plánu pasivní požární ochrany potøebujete spolehlivé posouzení rizik a správné systémy pro ochranu vaší budovy。Promat vám mùže pomoci dosáhnout nejlepších výsledkù s požární bezpeèností a certifikovanými produckty

调优

调优

Tunely musí být schopny odolat extrémnì vysokým teplotám。Spoleènost Promat vyvinula speciální desky a spreje, které ochrání tunely pøed požárem a zajistí jejich údržbu další roky

Prumysl

Prumysl

Pomahame prumyslu vyvijet bezpeene vyrobky一vyrabit udržitelnijšim zpusobem, vyvijimeøeš埃尼na miru v oblasti protipožarni一tepelne akusticke izolace, ktera jsou použ伊凡娜vširokeš甘蓝prumyslovych odvitvi: od kondenzovanych solarnich elektraren阿宝vyletni尼波洛迪letadla。

Zavolejte odborniky

Zavolejte odborniky

Náš tým technické popory bude schopen odpovìdìt na všechny vaše otázky, vèetnì tìch nároèných。Vyzkoušejte nas。

Technicka podpora Promat

S dotazy ohledně řešení požární ochrany, našich produktů a systémů nebo instalačních řešení se obraťte na náš tým technické popory…

Technicka dokumentace

Zde najdete produktové listy, systémové brožury, certifikáty, instalační manuály a další dokumenty, které potřebujete。

60让odborné实践吧
Testovavá a certifikovaná řešení
Globalni servisni siť
Abyste na našem webu měli co nejlepší zážitek, potřebujete nejnovější verzi svého aktuálního prohlížeče. Můžete si ho stáhnout zde kliknutím na ikonu prohlížeče:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"https://promat-com-prod.hubster.etexwebplatform.com/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"https://promat-com-prod.hubster.etexwebplatform.com/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"https://promat-com-prod.hubster.etexwebplatform.com/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">