Зоназаексперти.

Научетеотнашитетехническиекспертииучени,койеперфектниятначинзасъздаваненарешениезапасивнапожарозащита。Открийтестатиипосветенинапроектиранетонапожарнабезопасност,методитезаизпитване,използваниотPromatииновативнитепродукти,коитощепроменятначина,покойтостроим。

  Пожарозашитанастоманениконструкциисплоскостиpromatect®-xs
  9.6.2021г。
  Пожарозашитанастоманениконструкциисплоскостиpromatect®-xs
  ОСвисокоефективнитепожарозащитниплоскостиPROMATECT-XSзастоманениконструкцииможетеданамалитевреметозамонтажиразходитезадопълнителниелементи。
  Кабелнипреминавания - Общинасокииевропейскистандарти
  6.4.2021г。
  Кабелнипреминавания - Общинасокииевропейскистандарти
  ,Кабеликабелниснопове,кабелопровод,исноповекабелопроводи,празнитръб,икабелнискариикабелниполициможесъщодаминаватпреззапълващитеуплътнениявстенииподове,итрябвадасевземепредвидповременавсичкифазиотпроектиранетоиизпълнението。Последнатачастотнашатасерияотстатиизазапълващитеуплътненияпоясняванякоиосновнинасоки,свързаниспреминаванетонакабели。
  Пожарозащитниуплътнениязатръб,имонтажинанасяне
  9.3.2021г。
  Пожарозащитниуплътнениязатръб,имонтажинанасяне
  Това е третата статия в нашата серия。Впървитедвеобхванахметеми,катозапълващиуплътнителинаметалнитръб,инегоримитръбниизолации(CS、CI、LSили李конфигурации),възможниконфигурациизакраянатръбите(U / U / C, C / U, C / C),окачванеиразстояниямеждуопорит,етръби,изработениотгоримиматериали,запълващиуплътнителизамногослойникомпозитнитръбиигоримитръбниизолации。Сегаевремедаразгледаменякоиотнай——важнитенещ,акоитовсекистроителтрябвадавземепредвидикоитонесасвързаниспродуктитенаPromat。
  Пожарозащитниуплътнениязатръби——тръбииизолацияотгоримиматериали
  9.2.2021Г.
  Пожарозащитниуплътнениязатръби——тръбииизолацияотгоримиматериали
  Научетекоисанай——важнитеелементиприпожарозащитнитеуплътнителнисистемизатръбиотгоримиматерили,кактоикаквисапредимстватанагориматаизолация。
  Пожарозашитниуплютнениязатрэби - Изолация,Окачване,ДебелинанастенатаинаТрэбатаинаТрэбатаиконфигурацияНаКраянаТрэбата
  12.1.2021Г.
  Пожарозашитниуплютнениязатрэби - Изолация,Окачване,ДебелинанастенатаинаТрэбатаинаТрэбатаиконфигурацияНаКраянаТрэбата
  Каквисавъзможнитеконфигурациинапожарозащитнитеуплътнениявзависимостотдебелинатанастенатаитръбата。Особености на металните тръби。
  СистемизаотвежданенадимитоплинавновиястадионФеренцпушкаш
  1.4.2020г。
  СистемизаотвежданенадимитоплинавновиястадионФеренцпушкаш
  Многоетажнитесградиисградитесголямкапацитет,каквитосаиспортнитесъоръжения,сенуждаятотнадежднисистемизапожарозащитаибезопаснаевакуация。Научетевсичкозарешенията,приложенивпроект,побиращнад67000души。
  Международниогневикриви——полезенинструментприпроектираненапожарнатабезопасност
  6.2.2020Г.
  Международниогневикриви——полезенинструментприпроектираненапожарнатабезопасност
  Всичко,КоетоТрябвадазнаетезаспецификитенаразличнитевидовепожар。Научетекакдакизползватетехнитереалистичнивреме-температурникривизапроектираненапожарнабезопасноствсгради。
  Стандартизаизпитваненаогнеустойчивостнастроителниконструкциииелементи
  24.10.2019г。
  Стандартизаизпитваненаогнеустойчивостнастроителниконструкциииелементи
  Всичкозастандартитезаизпитваненаогнеустойчивостнастроителниконструкциииелементиизатовакоисеизползватнай-честоизакаквачастотстроителнатасистема。
  Стандартизаогнеустойчивостиизпитваненареакциянаогъннаматериалиипродукти
  13.8.2019г。
  Стандартизаогнеустойчивостиизпитваненареакциянаогъннаматериалиипродукти
  Научетекоисанай-важнитемеждународнистандартизаогнеустойчивостикаквоопределяттезареакциятаприпожарприизпитванетонаматериалиипродукти。
  Пожарнипрегради - Задэржаненаогъня,Тамкъдетое
  9.5.2019г。
  Пожарнипрегради - Задэржаненаогъня,Тамкъдетое
  Пожарнитепреградисавертикалниихоризонталниконструкциивсградата,коитопредотвратяватразпространениетонаогъняитоплината。Научетеповечезатяхиизберетенай——доброторешениезавашияпроект。
  Пожарозашитниплоскости - изгражданенапо-Безопаснисгради - Promat
  18.3.2019г。
  Пожарозашитниплоскости - изгражданенапо-Безопаснисгради - Promat
  Пожарозашитнитеплоскостисаединотосновнитеначинизаспиранеразпространениетонаогъняигорешинатаприпожар。Научетеповеповезатяхиизберетенай-подходящитезавашияпроект。
  Пасивна противопожарна защита - Promat
  7.1.2019г。
  Пасивна противопожарна защита - Promat
  Пасивнатапротивопожарназашита(Ппз)еваженЕлементнапротивопожарнатастратегия。Запознайтесесдефинициите,Изпитваниятаиоценяването,прочететеповеповеповеповеповеповеповече。
  Набъбващитебои——ефективенначинзазащитанастоманениматериалиотпожар
  26.8.2018г。
  Набъбващитебои——ефективенначинзазащитанастоманениматериалиотпожар
  Набъбващатабоя,наричанаощепожарозащитнабоя,еединотнай-леснитеинай-ефикасниначинизапредпазваненаносещитеелементинасградитеотпожар,тъйкатозабавясрутванетоимчрезизолираненаконструктивнитеимелементи。
  ИзборнатипПротивопожарназашитанастоманениконструкции
  26.7.2018г。
  ИзборнатипПротивопожарназашитанастоманениконструкции
  Изборътнапротивопожарназащитанастоманенитеконструкциитрябвадасеизвършиннаетаппланиране,задасеизбегнатпроблеми,нерешимипок——ъсноИматривариантазазащита::пожарозащитнибои,пожарозащитниплоскостииогнезащитнимазилки
  Основнипараметризапротивопожарназашитанастоманениконструкции
  29.6.2018г。
  Основнипараметризапротивопожарназашитанастоманениконструкции
  Стоманатапредлагамногопредимствапреддругитестроителниматериалинапрезжизнениясицикъл - отпроизводствотоиархитектуратадоупотребатавстроителството,ноимаипо-малкоизискваниязапротивопожарназащита

  Техническа поддръжка от Promat

  Свържетесеснашияекипзатехническаподдръжкаизадайтевъпроситесиотноснорешениятазапасивнапожарозащита,нашитепродуктиисистемиилипоискайтесъветзамонтаж...

  Техническадокументация.

  Намерететехническилистовезапродуктит,еброшуризасистемите,декларациизаексплоатационнихарактеристики,ръководствазамонтажидругидокументи,коитосавинеобходими,задасвършитеработа。

  60годиниопит
  Изпитани и сертифицирани решения
  Глобалнамрежазаобслужване
  Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

  ","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">