Зоназаексперти

Научетеотнашитетехническиекспертииучени,койеперфектниятначинзасъздаваненарешениезапасивнапожарозащита。Открийтестатиипосветенинапроектиранетонапожарнабезопасност,методитезаизпитване,използваниотPromatииновативнитепродукти,коитощепроменятначина,покойтостроим。

  Пожарозащитниуплътнениязатръби——тръбииизолацияотгоримиматериали
  9.2.2021г。
  Пожарозащитниуплътнениязатръби——тръбииизолацияотгоримиматериали
  Научетекоисанай——важнитеелементиприпожарозащитнитеуплътнителнисистемизатръбиотгоримиматерили,кактоикаквисапредимстватанагориматаизолация。
  Пожарозащитниуплътнениязатръби——изолация,окачване,дебелинанастенатаинатръбатаиконфигурациянакраянатръбата
  12.1.2021г。
  Пожарозащитниуплътнениязатръби——изолация,окачване,дебелинанастенатаинатръбатаиконфигурациянакраянатръбата
  Каквисавъзможнитеконфигурациинапожарозащитнитеуплътнениявзависимостотдебелинатанастенатаитръбата。Особености на металните тръби。
  СистемизаотвежданенадимитоплинавновиястадионФеренцПушкаш
  1.4.2020г。
  СистемизаотвежданенадимитоплинавновиястадионФеренцПушкаш
  Многоетажнитесградиисградитесголямкапацитет,каквитосаиспортнитесъоръжения,сенуждаятотнадежднисистемизапожарозащитаибезопаснаевакуация。Научетевсичкозарешенията,приложенивпроек,тпобиращнад67 000души。
  Международниогневикриви——полезенинструментприпроектираненапожарнатабезопасност
  6.2.2020г。
  Международниогневикриви——полезенинструментприпроектираненапожарнатабезопасност
  ,Всичкокоетотрябвадазнаетезаспецификитенаразличнитевидовепожар。Научетекакдаизползватетехнитереалистичнивремет——емпературникривизапроектираненапожарнабезопасноствсгради。
  Стандартизаизпитваненаогнеустойчивостнастроителниконструкциииелементи
  24.10.2019г。
  Стандартизаизпитваненаогнеустойчивостнастроителниконструкциииелементи
  Всичкозастандартитезаизпитваненаогнеустойчивостнастроителниконструкциииелементиизатовакоисеизползватнай——честоизакаквачастотстроителнатасистема。
  Стандартизаогнеустойчивостиизпитваненареакциянаогъннаматериалиипродукти
  13.8.2019г。
  Стандартизаогнеустойчивостиизпитваненареакциянаогъннаматериалиипродукти
  Научетекоисанай——важнитемеждународнистандартизаогнеустойчивостикаквоопределяттезареакциятаприпожарприизпитванетонаматериалиипродукти。
  Пожарнипреград,изадържаненаогъня,тамкъдетое
  9.5.2019г。
  Пожарнипреград,изадържаненаогъня,тамкъдетое
  Пожарнитепреградисавертикалниихоризонталниконструкциивсградата,коитопредотвратяватразпространениетонаогъняитоплината。Научетеповечезатяхиизберетенай——доброторешениезавашияпроект。
  Пожарозащитниплоскости——изгражданенапоб,езопаснисгради——Promat
  18.3.2019г。
  Пожарозащитниплоскости——изгражданенапоб,езопаснисгради——Promat
  Пожарозащитнитеплоскостисаединотосновнитеначинизаспиранеразпространениетонаогъняигорещинатаприпожар。Научетеповечезатяхиизберетенай——подходящитезавашияпроект。
  Пасивна противопожарна защита - Promat
  7.1.2019г。
  Пасивна противопожарна защита - Promat
  Пасивнатапротивопожарназащита(ППЗ)еваженелементнапротивопожарнатастратегия。Запознайтесесдефинициите,изпитваниятаиоценяването,Прочететеповече。
  Набъбващитебои——ефективенначинзазащитанастоманениматериалиотпожар
  26.8.2018г。
  Набъбващитебои——ефективенначинзазащитанастоманениматериалиотпожар
  Набъбващатабоя,наричанаощепожарозащитнабоя,еединотнай——леснитеинай——ефикасниначинизапредпазваненаносещитеелементинасградитеотпожар,тъйкатозабавясрутванетоимчрезизолираненаконструктивнитеимелементи。
  Изборнатиппротивопожарназащитанастоманениконструкции
  26.7.2018г。
  Изборнатиппротивопожарназащитанастоманениконструкции
  Изборътнапротивопожарназащитанастоманенитеконструкциитрябвадасеизвършиннаетаппланиране,задасеизбегнатпроблеми,нерешимипок——ъсноИматривариантазазащита::пожарозащитнибои,пожарозащитниплоскостииогнезащитнимазилки
  Основнипараметризапротивопожарназащитанастоманениконструкции
  29.6.2018г。
  Основнипараметризапротивопожарназащитанастоманениконструкции
  Стоманатапредлагамногопредимствапреддругитестроителниматериалинапрезжизнениясицикъл-отпроизводствотоиархитектуратадоупотребатавстроителството,ноимаипо——малкоизискваниязапротивопожарназащита

  Техническа поддръжка от Promat

  Свържетесеснашияекипзатехническаподдръжкаизадайтевъпроситесиотноснорешениятазапасивнапожарозащита,нашитепродуктиисистемиилипоискайтесъветзамонтаж……

  Техническадокументация

  Намерететехническилистовезапродуктит,еброшуризасистемите,декларациизаексплоатационнихарактеристики,ръководствазамонтажидругидокументи,коитосавинеобходими,задасвършитеработа。

  60годиниопит
  Изпитани и сертифицирани решения
  Глобална мрежа за обслужване
  Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

  ","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">