ВашитеместнинормативниразпоредбизапожарнаБезопасност

Повечетодържависаразработилиспецифичнозаконодателствозагарантираненапожаробезопасностроителствонаголемисгради。Ние виждаме това, защото нашата роля едазнаем,даразбирамеиданаблюдаваменормативнитеразпоредбивъввашатадържава,такачедаможетедастесигурни,чеправитенещатапоправилнияначин。

1.Ниепознаваменормативнитеразпоредби,валиднизавас

1.Ниепознаваменормативнитеразпоредби,валиднизавас

Светът на строителството се променя бързо。Новитетехникинастроителствоистроителниматериалисъздаватновивъзможностипредархитектитеиинженеритезапроучваненановитеритории。НиеотPromatможемдавипредложимцялататехническапомощ,коятодавидадеувереност,чевашиятиновативенпроектотговаряназаконовитеизисквания。Нашитетехническиекипиподробносаизучилинормативнитеразпоредбиивипомагатданаправитеправилнияизборнасистемиипродукти。Спокойствието идва като бонус。

2.НиеРазбираменормативнитеразпоредби,Валиднизавас

2.НиеРазбираменормативнитеразпоредби,Валиднизавас

Всекипроектзановасградаеуникален。Въпрекичевашитеместнинормативниразпоредбизапожарнабезопасностиматзацелдаобхванатпо-голяматачастотсградите,честосиструватезинормативниразпоредбидабъдатпроучениподробно,задасенамеринай-ефективнатапасивнапожарозащитазавашияпроект。ДоброторазбираненатовакаквоТочноСеизискващевиспестивремеипари。КогатоИматесюмнения,НесесеколебайтедасесвържетесвашияместенТехническиекип。Темогатдавикажатточнокаквоенеобходимо,Задасюберетеподходяшитедокументиисертификатиидазапочнетестроежа。

3.Ниенаблюдаваменормативнитеразпоредби,Валиднизавас

3.Ниенаблюдаваменормативнитеразпоредби,Валиднизавас

Нормативнитеразпоредбизапожарнабезопасностсепроменятсъсскоросттанасветлината。Новитетехникивстроителствотоилидраматичнитепожарниинцидентисъздаватнеобходимостотновозаконодателство,коетощеокажевъздействиевърхуначина,покойтосъздаватепланасизапасивнапожарозащита。Нашитетехническиекспертинаблюдаватнепрекъснатопроменитеиизучаваттяхнотовъздействиевърхусертификатитеикласификационнидокладинанашитесистеми。Когатоенеобходимо,тепровеждатновиизпитаниязаогнеустойчивост,задаесигурно,ченашитепродуктиисистемиотговарятнанай——новитестандарти。

Как може да ви помогне Promat?

Навсякастъпкаотвашияпланзапасивнапожарозащитавиеиматенуждаотнадежднаоценканарисковетеиотподходящитесистеми,коитодазащитятвашатасграда。Promatможедавипомогнедапостигнетенай——добриярезултатчрезпроектираненапожарнатабезопасностиизползваненасертифициранипродукти。

Позвънетенаекспертите.

Позвънетенаекспертите.

Нашиятекипзатехническаподдръжкаимаотговорнавсичкивашивъпроси,включителноинатрудните。Подложете ни на изпитание。

Нашитереференции.

Нашитереференции.

НиеСмезашитилиневероятнисградипоцелиясвят。Открийтенашитевдэхновяващипроекти。

Получаване на подходящите сертификати

Получаване на подходящите сертификати

Съберетевсичкиподходящисертификатиилидокладиотизпитания,откоитосенуждаете,задаотговаряпроектътвинапълнонаместнитенормативниразпоредби。

ПомощотPromat

ПомощотPromat

Необходимавиепомощ,заданамеритетова,коетотърсите吗?

СвържетесесместнияекспертпопожарнабезопасностотPromat,заданамеритенай——доброторешение,коетоотговаряназаконовитеизискваниязапожарозащитавъввашатадържава。

Техническа поддръжка от Promat

Свържетесеснашияекипзатехническаподдръжкаизадайтевъпроситесиотноснорешениятазапасивнапожарозащита,нашитепродуктиисистемиилипоискайтесъветзамонтаж...

Техническадокументация

Намерететехническилистовезапродуктит,еброшуризасистемите,декларациизаексплоатационнихарактеристики,ръководствазамонтажидругидокументи,коитосавинеобходими,задасвършитеработа。

60годиниопит.
Изпитани и сертифицирани решения
Глобалнамрежазаобслужване
Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">